:
كمينه:۲۴.۷۹°
بیشینه:۲۷.۹۹°
Updated in: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۳
1 میلیارد و 141میلیون تراکنش به مبلغ 190 همت با کارت های بانک سپه

بانک سپه با سهم 18.37 درصدی، رتبه نخست تعداد تراکنش های بانکی را به خود اختصاص داد / سهم 11.16 درصدی بانک سپه از کارت های بانکی

بانک سپه با سهم 6.76 درصد کارت های بانکی تراکنش دار، با 1 میلیارد و141 میلیون تراکنش در فروردین ماه و گردش مالی و مبلغ تراکنش های 190 همت، نقش گسترده ای در مبادلات بانکی و تراکنش های بانکی داشته است. همچنین سهم بانک سپه از تعداد کل تراکنش های بانکی 18.37 درصد، بوده و رتبه نخست بیشترین تعداد تراکنش های بانکی را داشته است. از نظر مبلغ نیز سهم آن از مبلغ تراکنش های کل بانک های کشور 9.09 درصد بوده است
کد خبر: ۲۱۷۷۵۶
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۲

بانک سپه با سهم 18.37 درصدی، رتبه نخست تعداد تراکنش های بانکی را به خود اختصاص داد / سهم 11.16 درصدی بانک سپه از کارت های بانکیاقتصاد گردان – محسن شمشیری 

بانک سپه با سهم 6.76 درصد کارت های بانکی تراکنش دار، با 1 میلیارد و141 میلیون تراکنش در فروردین ماه و گردش مالی و مبلغ تراکنش های 190 همت، نقش گسترده ای در مبادلات بانکی و تراکنش های بانکی داشته است. همچنین سهم بانک سپه از تعداد کل تراکنش های بانکی 18.37 درصد، بوده و رتبه نخست بیشترین تعداد تراکنش های بانکی را داشته است. از نظر مبلغ نیز سهم آن از مبلغ تراکنش های کل بانک های کشور 9.09 درصد بوده است.
بانک سپه با 9.09 درصد سهم مبلغی و 18.37 درصد سهم از تعداد تراکنش بانک های پذیرنده، رتبه نخست از نظر تعداد و رتبه چهارم از نظر مبلغ را در بین بانک های کشور داشته است. مقایسه دو رقم نشان می دهد که رقم مبلغ تراکنش های بانک سپه از میانگین بانک های کشور پایین تر بوده و بسیاری از تراکنش ها با ارقام کوچکتراز میانگین 250 هزار تومان بانک های کشور انجام می شود.
 
سهم 11.16 درصدی بانک سپه از کارت های بانکی نشانه حضور گسترده کارت های بانک سپه در بازار و در دست مردم است. 
به گزارش شاپرک، سهم بانک سپه از تعداد و مبلغ تراکنش ها در فروردین 1403 معادل 19.73 درصد تعداد و 10.67 درصد مبلغ تراکنش کارتخوان فروشگاهی، 4.95 درصد تعداد و 1.72 درصد تراکنش اینترنتی، 1.14 درصد تعداد و 0.62 درصد مبلغ تراکنش موبایلی بوده است.
بانک سپه جزو بانک های بزرگ کشور از نظر بالاترین سهم تعدادی و مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی، است. 
سهم بانک های صادرکننده از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار نشان می دهد که بانک ملی ایران با 20.5 درصد، سپه 11.16 درصد، ملت 10.61 درصد، صادرات ایران 10.05 درصد، تجارت 6.76 درصد، جزو شش بانک بزرگ کشور از نظر تعداد کارت تراکنش دار بوده اند. 

بانک سپه با 11.3 درصد کارت برداشت، 9.05 درصد کارت اعتباری، 9.26 درصد کارت های هدیه، سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده است. بانک سپه با 11.4 درصد تعداد و 10.42 درصد مبلغ تراکنش های صادر شده، 18.37 درصد از تعداد و 9.09 درصد از مبلغ تراکنش های پذیرش شده را داشته است.


بانک سپه با سهم 18.37 درصدی، رتبه نخست تعداد تراکنش های بانکی را به خود اختصاص داد / سهم 11.16 درصدی بانک سپه از کارت های بانکیبیشترین گردش مالی در بانک سپه

بانک سپه با سهم 6.76 درصد کارت های بانکی تراکنش دار، با 1 میلیارد و141 میلیون تراکنش در فروردین ماه و گردش مالی و مبلغ تراکنش های 190 همت، نقش گسترده ای در مبادلات بانکی و تراکنش های بانکی داشته است. همچنین سهم بانک سپه از تعداد کل تراکنش های بانکی 18.37 درصد، بوده و رتبه نخست بیشترین تعداد تراکنش های بانکی را داشته است. از نظر مبلغ نیز سهم آن از مبلغ تراکنش های کل بانک های کشور 9.09 درصد بوده است.از نظر تعداد تراکنش های بانکی، بانک ملی ایران با 1 میلیارد و 187 میلیون تراکنش، سپه با 1 میلیارد و141 میلیون، ملت با 1 میلیارد و 52 میلیون، صادرات ایران با 667 میلیون، تجارت با 445 میلیون، پارسیان 194 میلیون تراکنش در بین بانک های پر تراکنش کشور قرار دارند.
از نظر مبلغ تراکنش و گردش مالی نیز بانک ملت با 283 همت، ملی ایران 277 همت، صادرات ایران 197 همت، سپه190 همت، کشاورزی 133 همت، تجارت 125 همت، پارسیان 47 همت، بیشترین گردش مالی را در شبکه شاپرک و مبلغ تراکنش های صادره و پذیرش شده داشته اند. 
اختلاف مبلغ پذیرش شده و صادرشده و جذب منابع از طریق تراکنش ها نشان می دهد که بانک مرکزی با 28 همت، بانک ملت 25 همت، سامان 20 همت، پارسیان 5709 میلیارد تومان، تجارت 1382 میلیارد تومان، جذب منابع از طریق تراکنش ها داشته اند. یعنی ورود منابع و پول به بانک از طریق تراکنش ها بیش از خروج پول بوده است. 
همچنین در بانک هایی که از طریق تراکنش ها، خروجی منابع داشته اند بانک ملی ایران 59- همت، سپه 12833- میلیارد تومان، بانک صادرات ایران 7716- میلیارد تومان خروجی پول بیشتر نسبت به ورودی پول و منابع از طریق تراکنش ها داشته اند.

بانک سپه با سهم 18.37 درصدی، رتبه نخست تعداد تراکنش های بانکی را به خود اختصاص داد / سهم 11.16 درصدی بانک سپه از کارت های بانکیسهم 10 بانک بزرگ کشور از نظر تعداد تراکنش ها

سهم 10 بانک اول کشور از بازار بانک های پذیرنده تعداد تراکنش ها به ترتیب، بانک سپه 18.37 درصد، بانک ملت 16.62 درصد، بانک ملی ایران 10.99 درصد، بانک صادرات ایران 6.86 درصد، مهر ایران 6.43 درصد، کشاورزی 5.54 درصد، تجارت 4.65 درصد، رفاه کارگران 4.27 درصد، سامان 3.95 درصد، پارسیان 3.48 درصد و سایر بانک ها روی هم 18.85 درصد بوده است. 
 سهم 10 بانک اول کشور از مبلغ بازار بانک های پذیرنده در فروردین 1403 به ترتیب بانک ملت 15.83 درصد، بانک ملی ایران 11.22 درصد، بانک صادرات ایران 9.71 درصد، بانک سپه 9.09 درصد، کشاورزی 6.61 درصد، تجارت 6.5 درصد، رفاه کارگران 5.59 درصد، سامان 5.41 درصد، مهر ایران 5.1 درصد، پاسارگاد 3.59 درصد و سایر بانک ها روی هم 21.36 درصد بوده است.
در فروردین ماه 1403بیشترین سهم از تعداد تراکنش های صادر شده به بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک ملت و بانک صادرات ایران و بیشترین سهم از مبلغ تراکنش های صادر شده به بانک ملی ایران، بانک ملت، بانک صادرات ایران و بانک سپه و بیشترین سهم از تعداد تراکنش های پذیرش شده به بانک سپه، بانک ملت، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران بیشترین سهم از مبلغ تراکنش های پذیرش شده به بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران و بانک سپه تعلق داشته است.
بیشترین گردش مالی فروردین 1403 در بانک ملت، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران بوده است. بانک های سپه، ملت، پارسیان، بیشترین اختلاف مثبت تعداد تراکنش پذیرش شده از صادر شده را داشته اند و بانک های ملی ایران، صادرات ایران، کشاورزی، تجارت بیشترین اختلاف منفی تعداد تراکنش پذیرش شده از صادر شده را داشته اند.
بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک سپه، بانک ملت، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک سامان و بانک خاورمیانه، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک ملت، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک رفاه کارگران، اختصاص داشت. 
همچنین بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران و بانک سپه، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک ملت، بانک سامان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک آینده و بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک ملت، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک رفاه کارگران اختصاص داشته است. 


سهم 11.16 درصدی بانک سپه از کارت های بانکی 


 سهم بانک های صادرکننده از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار نشان می دهد که بانک ملی ایران با 20.5 درصد، سپه 11.16 درصد، ملت 10.61 درصد، صادرات ایران 10.05 درصد، تجارت 6.76 درصد، جزو شش بانک بزرگ کشور از نظر تعداد کارت تراکنش دار بوده اند. 
در فروردین 1403 معادل 3 میلیارد و 918 میلیون تراکنش یعنی نزدیک به 4 میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک به مبلغ 972 هزار و 853 میلیارد تومان انجام شده و میانگین هر تراکنش معادل 248 هزار تومان بوده است. 91.5 درصد تعداد تراکنش ها با کارتخوان 2.5 درصد با موبایل و نزدیک به 6 درصد با اینترنت انجام شده است.
در اسفند 1402 که معمولا به دلیل پایان سال و شروع سال نو، تعداد و مبلغ تراکنش و مبادلات بانکی بیشتر از سایر ماه های سال است به تعداد 4.3 میلیارد تراکنش به مبلغ 1389 هزار میلیارد تومان انجام شده و میانگین هر تراکنش معادل 323 هزار تومان بوده است. سهم اینترنت با 6.15 درصد، موبایل 2.28 درصد و کارتخوان فروشگاهی 91.75 درصد از کل تراکنش ها بوده است. بیش از 89 درصد تعداد تراکنش برای خرید، نزدیک به 6 درصد برای پرداخت قبض و خرید شارژ و 5 درصد برای مانده گیری بوده است. بالاترین اثربخشی مبلغی کارتخوان ها برای شرکت به پرداخت ملت با 1.85 بوده است.