:
كمينه:۲۳.۷۹°
بیشینه:۲۶.۹۹°
Updated in: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۳
  445 میلیون تراکنش به مبلغ 125 همت طی فروردین ماه در بانک تجارت 

بانک تجارت در بین شش بانک بزرگ کشور با 6.6 درصد مبلغ تراکنش کارتخوان فروشگاهی و 5.8 درصد مبلغ تراکنش اینترنتی

بانک تجارت با سهم 6.76 درصد کارت های بانکی تراکنش دار، 445 میلیون تراکنش در فروردین ماه و گردش مالی و مبلغ تراکنش های 125 همت، به دلیل بالاتر بودن مبلغ تراکنش پذیرش شده نسبت به مبلغ تراکنش صادر شده، 1382 میلیارد تومان جذب منابع و پول بیشتر داشته است. سهم بانک تجارت از تعداد کل تراکنش های بانکی 4.65 درصد و سهم آن از مبلغ تراکنش های بانکی 6.5 درصد بوده است.بانک تجارت با 5 درصد سهم تعدادی و 6.66 درصد از سهم مبلغی تراکنش کارتخوان فروشگاهی، 1.46 درصد از تعداد و 5.83 درصد از مبلغ تراکنش اینترنتی، در بین 10 بانک بزرگ کشور قراردارد و به دلیل بالاتر بودن سهم مبلغی تراکنش ها، میانگین مبلغ تراکنش بانک تجارت بزرگتر از میانگین 250 هزار تومان هر تراکنش کل بانک های کشور بوده است.
کد خبر: ۲۱۷۷۵۵
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۳

اقتصاد گردان – محسن شمشیری 
بانک تجارت با سهم 6.76 درصد کارت های بانکی تراکنش دار، 445 میلیون تراکنش در فروردین ماه و گردش مالی و مبلغ تراکنش های 125 همت، به دلیل بالاتر بودن مبلغ تراکنش پذیرش شده نسبت به مبلغ تراکنش صادر شده، 1382 میلیارد تومان جذب منابع و پول بیشتر داشته است. سهم بانک تجارت از تعداد کل تراکنش های بانکی 4.65 درصد و سهم آن از مبلغ تراکنش های بانکی 6.5 درصد بوده است.
بانک تجارت با 5 درصد سهم تعدادی و 6.66 درصد از سهم مبلغی تراکنش کارتخوان فروشگاهی، 1.46 درصد از تعداد و 5.83 درصد از مبلغ تراکنش اینترنتی، در بین 10 بانک بزرگ کشور قراردارد و به دلیل بالاتر بودن سهم مبلغی تراکنش ها، میانگین مبلغ تراکنش بانک تجارت بزرگتر از میانگین 250 هزار تومان هر تراکنش کل بانک های کشور بوده است.
سهم 10 بانک اول کشور از بازار بانک های پذیرنده تعداد تراکنش ها نشان می دهد که بانک تجارت با 4.65 درصد، رتبه هفتم را داشته و در بین 10 بانک اول کشور از نظر مبلغ بازار بانک های پذیرنده در فروردین 1403 بانک تجارت با 6.5 درصد رتبه ششم را کسب کرده است. 
بانک تجارت جزو بانک های بزرگ کشور از نظر بالاترین سهم تعدادی و مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی است.

بانک تجارت با 6.82 درصد کارت برداشت، 2.94 درصد کارت اعتباری، 6.54 درصد کارت های هدیه، سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده است.
بانک تجارت با 6.86 درصد تعداد و 6.36 درصد مبلغ تراکنش های صادر شده، 4.65 درصد از تعداد و 6.5 درصد از مبلغ تراکنش های پذیرش شده را داشته و به این معنی است که پول و منابع بیشتری را از طریق تراکنش های بانکی جذب بانک کرده است. 
سهم بانک های صادرکننده از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار نشان می دهد که بانک ملی ایران با 20.5 درصد، سپه 11.16 درصد، ملت 10.61 درصد، صادرات ایران 10.05 درصد، تجارت 6.76 درصد، جزو شش بانک بزرگ کشور از نظر تعداد کارت تراکنش دار بوده اند.

بانک تجارت در بین شش بانک بزرگ کشور  با 6.6 درصد مبلغ تراکنش کارتخوان فروشگاهی و 5.8 درصد مبلغ تراکنش اینترنتیبیشترین گردش مالی در بانک های ملت، ملی، صادرات، سپه و تجارت

از نظر تعداد تراکنش های بانکی، بانک ملی ایران با 1 میلیارد و 187 میلیون تراکنش، سپه با 1 میلیارد و141 میلیون، ملت با 1 میلیارد و 52 میلیون، صادرات ایران با 667 میلیون، تجارت با 445 میلیون، پارسیان 194 میلیون تراکنش در بین بانک های پر تراکنش کشور قرار دارند.
از نظر مبلغ تراکنش و گردش مالی نیز بانک ملت با 283 همت، ملی ایران 277 همت، صادرات ایران 197 همت، سپه190 همت، کشاورزی 133 همت، تجارت 125 همت، پارسیان 47 همت، بیشترین گردش مالی را در شبکه شاپرک و مبلغ تراکنش های صادره و پذیرش شده داشته اند. 

1382 میلیارد تومان جذب منابع از طریق تراکنش ها

اختلاف مبلغ پذیرش شده و صادرشده و جذب منابع از طریق تراکنش ها نشان می دهد که بانک مرکزی با 28 همت، بانک ملت 25 همت، سامان 20 همت، پارسیان 5709 میلیارد تومان، تجارت 1382 میلیارد تومان، جذب منابع از طریق تراکنش ها داشته اند. یعنی ورود منابع و پول به بانک از طریق تراکنش ها بیش از خروج پول بوده است. 
همچنین در بانک هایی که از طریق تراکنش ها، خروجی منابع داشته اند بانک ملی ایران 59- همت، سپه 12833- میلیارد تومان، بانک صادرات ایران 7716- میلیارد تومان خروجی پول بیشتر نسبت به ورودی پول و منابع از طریق تراکنش ها داشته اند.

بانک تجارت در بین شش بانک بزرگ کشور  با 6.6 درصد مبلغ تراکنش کارتخوان فروشگاهی و 5.8 درصد مبلغ تراکنش اینترنتیسهم 10 بانک بزرگ کشور از نظر تعداد و مبلغ تراکنش ها

سهم 10 بانک اول کشور از بازار بانک های پذیرنده تعداد تراکنش ها به ترتیب، بانک سپه 18.37 درصد، بانک ملت 16.62 درصد، بانک ملی ایران 10.99 درصد، بانک صادرات ایران 6.86 درصد، مهر ایران 6.43 درصد، کشاورزی 5.54 درصد، تجارت 4.65 درصد، رفاه کارگران 4.27 درصد، سامان 3.95 درصد، پارسیان 3.48 درصد و سایر بانک ها روی هم 18.85 درصد بوده است. 
 سهم 10 بانک اول کشور از مبلغ بازار بانک های پذیرنده در فروردین 1403 به ترتیب بانک ملت 15.83 درصد، بانک ملی ایران 11.22 درصد، بانک صادرات ایران 9.71 درصد، بانک سپه 9.09 درصد، کشاورزی 6.61 درصد، تجارت 6.5 درصد، رفاه کارگران 5.59 درصد، سامان 5.41 درصد، مهر ایران 5.1 درصد، پاسارگاد 3.59 درصد و سایر بانک ها روی هم 21.36 درصد بوده است.
در فروردین ماه 1403بیشترین سهم از تعداد تراکنش های صادر شده به بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک ملت و بانک صادرات ایران و بیشترین سهم از مبلغ تراکنش های صادر شده به بانک ملی ایران، بانک ملت، بانک صادرات ایران و بانک سپه و بیشترین سهم از تعداد تراکنش های پذیرش شده به بانک سپه، بانک ملت، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران بیشترین سهم از مبلغ تراکنش های پذیرش شده به بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران و بانک سپه تعلق داشته است.
بیشترین گردش مالی فروردین 1403 در بانک ملت، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران بوده است. بانک های سپه، ملت، پارسیان، بیشترین اختلاف مثبت تعداد تراکنش پذیرش شده از صادر شده را داشته اند و بانک های ملی ایران، صادرات ایران، کشاورزی، تجارت بیشترین اختلاف منفی تعداد تراکنش پذیرش شده از صادر شده را داشته اند.
بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک سپه، بانک ملت، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک سامان و بانک خاورمیانه، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک ملت، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک رفاه کارگران، اختصاص داشت. 
همچنین بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران و بانک سپه، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک ملت، بانک سامان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک آینده و بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک ملت، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک رفاه کارگران اختصاص داشته است. 

میانگین 250 تا 323 هزار تومان برای مبلغ هر تراکنش
 
در اسفند 1402 که معمولا به دلیل پایان سال و شروع سال نو، تعداد و مبلغ تراکنش و مبادلات بانکی بیشتر از سایر ماه های سال است به تعداد 4.3 میلیارد تراکنش به مبلغ 1389 هزار میلیارد تومان انجام شده و میانگین هر تراکنش معادل 323 هزار تومان بوده است. سهم اینترنت با 6.15 درصد، موبایل 2.28 درصد و کارتخوان فروشگاهی 91.75 درصد از کل تراکنش ها بوده است. بیش از 89 درصد تعداد تراکنش برای خرید، نزدیک به 6 درصد برای پرداخت قبض و خرید شارژ و 5 درصد برای مانده گیری بوده است. بالاترین اثربخشی مبلغی کارتخوان ها برای شرکت به پرداخت ملت با 1.85 بوده است.
سهم بانک های صادرکننده از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار نشان می دهد که بانک ملی ایران با 20.5 درصد، سپه 11.16 درصد، ملت 10.61 درصد، صادرات ایران 10.05 درصد، تجارت 6.76 درصد، جزو شش بانک بزرگ کشور از نظر تعداد کارت تراکنش دار بوده اند. 
در فروردین 1403 معادل 3 میلیارد و 918 میلیون تراکنش یعنی نزدیک به 4 میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک به مبلغ 972 هزار و 853 میلیارد تومان انجام شده و میانگین هر تراکنش معادل 248 هزار تومان بوده است. 91.5 درصد تعداد تراکنش ها با کارتخوان 2.5 درصد با موبایل و نزدیک به 6 درصد با اینترنت انجام شده است.