ارزش دلار در برابر طلا در 100 سال گذشته
خبراقتصادی -  نازنين شمشيري -  ارزش دلار در برابر طلا از 900 میلی گرم طلا یا 9 گرم طلا در سال 1954 میلادی به 20 میلی گرم در سال 2011 رسیده و در این دوره 57 ساله کاهش قابل توجهی داشته است . ارزش دلار 57 سال پیش 45 برابر امروز بوده است به عبارت دیگر هر سال به طور متوسط  نسبت به امروز  به اندازه نرخ فعلی کاهش تدریجی داشته است.
در  100 سال گذشته نیز ارزش دلار در برابر طلا معادل 95 درصد کاهش داشته است.

ارزش دلار در برابر طلا در 57 سال گذشته کاهش ارزش دلار در برابر طلا در 105 سال گذشته