مبلغ پذیرش شده تراکنش های بانک ملت در آذرماه ۳۱ هزار میلیارد تومان بیش از مبلغ تراکنش صادره بود
وبملت بیشترین مبلغ تراکنش پذیرش شده را به خود اختصاص داد / جذب منابع بیشتر در بانک ملت حاصل تراکنش های بانکی در ابزارهای پرداخت کارتخوان، اینترنت و موبایل
 اقتصاد گردان – محسن شمشیری

در بانک ملت ۱۱.۱۹ درصد تعداد و ۱۴.۲۲ درصد مبلغ تراکنش صادره و همچنین ۱۷.۶۸ درصد تعداد و ۱۷.۹۵ درصد مبلغ تراکنش پذیرش شده متعلق به بانک ملت بوده است. به عبارت دیگر مبلغ پذیرش شده از صادره و خارج شده بیشتر بوده و ورودی پول به بانک ملت بیش از خروجی پول از بانک ملت بابت تراکنش های بانکی بوده و از این طریق مبالغ قابل توجهی از بازار تراکنش جذب بانک ملت شده است.

بیشترین تراکنش های صادره و پذیرش شده شبکه بانکی

بیشترین تعداد تراکنش‌های صادره در شبکه بانکی متعلق به بانک‌های ملی و صادرات است. بیشترین تعداد تراکنش‌های پذیرش شده نیز متعلق به بانک‌های ملت و سپه و پارسیان بوده است.
 همچنین بیشترین تعداد تراکنش های صادره و پذیرش شده متعلق به بانک ملی با یک میلیون و ۲۹۱ هزار،  و در بانک ملت با یک میلیون و ۸۸ هزار، در بانک سپه یک میلیون و شصت هزار، و در بانک صادرات ۷۳۸ هزار تراکنش بوده است.

رتبه اول وبملت در گردش مالی بازار تراکنش های بانکی

 
 گردش مالی بانکها نیز نشان می‌دهد که بانک ملت ۲۶۸ هزار میلیارد تومان، بانک ملی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات ۱۹۱ هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۱۵۷ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۱۱۲ هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی۱۰۹ هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان ۴۲ هزار میلیون تومان در آذر ماه ۱۴۰۱گردش مالی داشته اند.
بانک ملت با ۳۱ هزار میلیارد تومان بیشترین اختلاف در مبلغ تراکنش صادره از پذیرش شده را داشته است. بانک تجارت با ۵۷۴۲ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۵۳۳۹ میلیارد تومان، بانک صادرات ۱۰۵۲ میلیارد تومان، اختلاف مثبت در مبلغ تراکنش های صادر شده از پذیرش شده هر بانک داشته اند که به معنای جذب منابع بیشتر نسبت به خروج پول از بانک بابت تراکنش های بانکی بوده است. بانک ملی ایران با بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان و بانک سپه با بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان رقم مبلغ صادره بیشتر نسبت به تراکنش پذیرفته شده، داشته اند.

بیشترین رقم پذیرندگی و صادر کننده مبلغ تراکنش

در مقایسه ای آماری بین تعداد و مبلغ تراکنش های صادرکنندگی و پذیرندگی به تفکیک هر بانک، بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده در آذر ماه 1401 به بانکهای "ملی ایران"، "ملت"، " صادرات ایران" و "سپه" اختصاص یافته است.

در راستای بررسی سهم هر بانک از کل تعداد تراکنشها برای رسیدن به دید کاملی از عملکرد هر یک از بانکها در هر دو نقش صادرکنندگی و پذیرندگی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور مجموع تعداد تراکنش های صادره هر بانک با تعداد تراکنش های پذیرش شده همان بانک محاسبه شده است. این شاخص نشان می دهد که به ترتیب بانکهای "ملی ایران"، "ملت" و "سپه " بیشترین سهم تعدادی از کل تراکنش های شاپرکی در  شبکه پرداخت را از آن خود کرده اند و کمترین سهم به بانکهای " موسسه اعتباری توسعه"، "مشترک ایران- ونزوئلا" و " توسعه صادرات ایران " تعلق گرفته است.
در بررسی گردش مالی شاپرکی که مجموع مبالغ صادرکنندگی و پذیرندگی هر بانک است، بانک های "ملت"، "ملی ایران" و "صادرات ایران" بیشترین گردش مالی شاپرکی و موسسه "اعتباری توسعه"،" بانک مشترک ایران -ونزوئلا " و "توسعه صادرات ایران" کمترین گردش مالی شاپرکی را در اختیار دارند.
در بررسی اختلاف ارزش ریالی بین تراکنش های پذیرش شده هر بانک با تراکنش های صادر شده توسط آن بانک، سه بانک "ملت"، " مرکزی" و "سامان" بیشترین اختلاف مثبت در مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده را دارا بوده و بانک های "ملی ایران"، "سپه" و "مسکن" بیشترین اختلاف منفی در این خصوص را دارند.