بالاترین سهم از مبلغ تراکنش های بانکی آذر 1401 با 18 درصد به بانک ملت اختصاص یافت
تکرار رتبه نخست وبملت در بازار شبکه پرداخت بانکی و تراکنش های موبایلی / سهم 11 درصدی بانک ملت در کارت های بانکی تراکنش دار
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
سهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده از تعداد تراکنش های شبکه پرداخت در آذر 1401 نشان می‌دهد که بانک ملت ۱۷.۶۸ درصد، بانک سپه ۱۶.۶۴ درصد، بانک ملی 13.37 درصد، بانک صادرات ۷.۹۲ درصد، بانک کشاورزی ۵.۳۶ درصد، تجارت ۴.۶۳ درصد، پارسیان ۴.۰۱ درصد از کل تعداد تراکنش های شبکه پرداخت بانکی کشور سهم داشته اند.
همچنین از مبلغ تراکنش های بانکی نیز در آذر 1401، بانک ملت 17.95 درصد، بانک ملی 13.52 درصد، بانک صادرات 11.53 درصد، بانک سپه ۸.۵۵ درصد، بانک تجارت ۷.۱۲ درصد، بانک کشاورزی ۵.۹۲ درصد، بانک پارسیان ۲.۸۷ درصد از مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت سهم داشته اند.
 بانک ملت ۱۶.۷ درصد از تعداد کارتخوان های فروشگاهی، ۲۱.۳ درصد از ابزار اینترنتی و ۴۴.۱ درصد از تراکنش های موبایلی سهم داشته است. همچنین بانک ملت، از مبلغ تراکنش ها نیز ۱۷.۷۶ درصد مبلغ تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، ۱۸.۸ درصد مبلغ تراکنش های اینترنتی، و ۴۴.۶ درصد از مبلغ تراکنش های موبایلی سهم داشته است.

سهم ابزارها از تراکنش های بانک ملت

 در بانک ملت ۸۷.۳۳ درصد تعداد و ۸۴.۶ درصد مبلغ تراکنش این بانک به کارتخوان های فروشگاهی، ۶.۰۴ درصد و ۱۵ درصد مبلغ تراکنش به ابزار پذیرش اینترنتی و ۶.۶۳ تعداد و ۰.۴۱ درصد مبلغ تراکنش ها به ابزار پذیرش موبایلی اختصاص دارد.

سهم 11 درصدی بانک ملت در کارت های بانکی تراکنش دار

در کل شبکه بانکی، تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار در آذر ماه ۱۴۰۱ معادل ۱۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار کارت بوده که ۱۳۱.۷ میلیون کارت برداشت، ۷۰۳ هزار کارت اعتباری و ۵.۸ میلیون کارت هدیه و بن کارت بوده است. بانک ملت نیز ۱۱.۰۷ درصد کارتهای بانکی تراکنش دار را صادر کرده است و ۱.۵۱ درصد در صدور کارت اعتباری، ۱۱.۰۵ درصد در کارت برداشت و۱۲.۶۸ درصد در کارت هدیه و بن کارت سهم داشته است. ۹۵ درصد تراکنش های بانک ملت متعلق به کارت برداشت ۴.۸۵ در صد متعلق به کارت هدیه و بن کارت و ۰.۰۷ در صد متعلق به کارت اعتباری بوده است.

در آذر ماه 1401 همچنان بانک "ملت"  به لحاظ تعدادی و مبلغی بیشترین سهم از بازار تراکنشها را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است.
در بررسی بازار مبلغی تراکنش ها به تفکیک همه ابزار های پذیرش همچنان "بانک ملت" در جایگاه نخست قرار دارد. در بازار تعدادی تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی بانک "سپه"، در بازار ابزار پذیرش موبایلی بانک "ملت" و در ابزار پذیرش اینترنتی بانک "ملی ایران" بالاترین سهم را دارند.
در بررسی سهم تعدادی و مبلغی هر ابزار پذیرش از تراکنش های هر بانک در شبکه پرداخت کشور مشاهده میشود که در بانکهای کشور همچنان بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی انجام گرفته است.
در بحث صادرکنندگی کارت های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک تعداد کل کارت های بانکی تراکنش دار در آذر ماه نسبت به آبان ماه رشد مثبت 3.3 درصدی داشته و نرخ رشد در هر سه دسته کارت مثبت بوده است.
در بررسی سهم بانک های صادرکننده کارت های بانکی تراکنش دار در آذر ماه 1401، بانک "ملی ایران " بیشترین سهم از تعداد کارت های بانکی صادر شده تراکنش دار در شبکه شاپرک را داشته و نتایج حاکی از آن بوده که بیشترین کارت "برداشت"،" اعتباری" و " هدیه و بن کارت " متعلق به بانک "ملی ایران" بوده است.
در بررسی شاخص سهم هر یک از انواع کارت های بانکی تراکنشدار از مجموع کارتهای بانک صادرکننده بیشترین سهم از تعداد کارت تراکنشدار در هر بانکی به "کارت برداشت" و پس از آن "کارت هدیه و بن کارت" اختصاص داشته و "کارت اعتباری" کمترین سهم در بیشتر بانک ها سهم صفر را در این بین داشته است.