فعالیت نهاد مردمی رسالت حرکتی عظیم در عرصه اقتصادی است
اقتصادگردان- حسین زاده در سفری یک روزه به استان اصفهان و درگفتگو با قاسم زاده شهردار مرکز استان، فعالیت های نهاد مردمی رسالت را تشریح و بر توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی تاکید کرد.
شهردار اصفهان فعالیت نهاد مردمی رسالت را حرکتی عظیم در عرصه اقتصادی دانست و شاخصه این حرکت را حفظ کرامت انسانی و عزت نفس اعضا عنوان کرد.
قاسم زاده افزود: در مجموعه شهرداری ترجیح بر این است که فعالیت های نهاد مردمی رسالت اولویت ما در بسیاری از بخش ها باشد.