رشد تراکنش‌ها در خرداد؛ سهم کارتخوان‌ها از تراکنش‌ها چند درصد است؟
سهم کمتر از 2 درصدی موبایل از ابزارهای پرداخت و 2.9 درصدی از تعداد تراکنش
اقتصاد گردان

اقتصادگردان- سهم 1.6 درصدی موبایل از ابزارهای پرداخت نشان می دهد که هنوز در کشور ما روش های پرداخت با گوشی گسترش نیافته است و استفاده از کارت و کارتخوان بیشترین استفاده را دارد در حالی که در کشورهای جهان استفاده از روش های پرداخت با موبایل رشد زیادی دارد و مردم تنها با استفاده از موبایل خود روی دستگاه های پرداخت خریدهای خود را انجام می دهند.
در شرایطی که طبق اعلام شرکت شاپرک، در خردادماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۱  میلیون تراکنش انجام شده که نسبت به اردیبهشت ماه، بیش از ۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که این رقم نسبت به خردادماه سال گذشته، بیش از ۱۱ درصد بیشتر شده است.

در این میان، تغییرات مبلغی تراکنش ها نیز بیان گر افزایش ۸.۶ درصدی نسبت به ماه قبل و رسیدن به رقم  725  هزار میلیارد و 136 میلیارد تومان است. این در شرایطی است که رقم مذکور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ (خردادماه)، بیش از ۳۱ درصد رشد داشته است.

سهم ابزارهای پذیرش از تراکنش‌ها چند درصد است؟

از سوی دیگر در سومین ماه سال، بیش از ۹۲ درصد از کل تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است؛ به گونه ای که بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در خرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۹۲.۲۹ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۴.۸۲ درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۲.۸۹ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته، نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه قبل با افت همراه بوده؛ به گونه ای که تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در خردادماه امسال با رشد ۳.۲۹ درصدی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱ به رقم ۴۰۲,۹۸۹ رسیده است.

بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در سومین ماه سال به رقم ۹.۰۷۸.۵۸۸ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۹۳ درصد کاهش داشته است.

همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در خردادماه ۱۴۰۱، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار ۹۳.۹۷ درصد بوده است که این میزان در ماه قبل، ۹۴.۰۴  درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در سومین ماه بهار ۱۴۰۱، به ۱.۵۹ درصد رسیده که نسبت به دومین ماه سال، کاهش یافته است.
۳ میلیارد و ۷۰۱ میلیون تراکنش در خرداد امسال از طریق بیش از ۸.۵ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱۴۴ هزار ابزار موبایلی و ۴۰۲ هزار ابزار پذیرش اینترنتی انجام شد.
طبق اعلام شرکت شاپرک، در خردادماه سال جاری بیش از 3 میلیارد و 701  میلیون تراکنش انجام شده که نسبت به اردیبهشت ماه، بیش از 4 درصد رشد داشته است. این رقم نسبت به خردادماه سال گذشته، بیش از 11 درصد افزایش داشته است.

تغییرات مبلغی تراکنش ها نیز بیان گر افزایش 8.60 درصدی نسبت به ماه قبل و رسیدن به رقم 7,251,365,686  میلیون ریال است. این در شرایطی است که رقم مذکور نسبت به ماه مشابه سال 1400 (خردادماه)، بیش از 31 درصد رشد داشته است.

سهم ابزارهای پذیرش از تراکنش‌ها چند درصد است؟

در سومین ماه سال، بیش از 92 درصد از کل تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است؛ به گونه ای که بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در خرداد 1401 نشان می‌دهد، کارتخوان فروشگاهی با 92.29 درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با 4.82 درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با 2.89 درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.
همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در خرداد 1401 نسبت به ماه گذشته، نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه قبل با افت همراه بوده؛ به گونه ای که تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در خردادماه امسال با رشد 3.29 درصدی نسبت به اردیبهشت 1401 به رقم 402,989 رسیده است.

بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در سومین ماه سال به رقم 9.078.588 رسیده که نسبت به ماه قبل، 0.93 درصد کاهش داشته است.

همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در خردادماه 1401، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار 93.97 درصد بوده است که این میزان در ماه قبل، 94.04  درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در سومین ماه بهار 1401، به 1.59 درصد رسیده که نسبت به دومین ماه سال، کاهش یافته است.