قرار گرفتن استان اصفهان در گروه عملکرد عالی
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک در استان اصفهان، بر اساس ارزیابی عملکرد ماهانه مدیریت های بانک کشاورزی که توسط اداره کل نظارت و امور شعب این بانک در پایان آذر ماه صورت پذیرفت مدیریت استان اصفهان در محورهای مدیریت اعتبارات، خدمات بانکداری الکترونیک و عملیات ارزی در گروه عملکرد عالی قرار گرفت. شایان ذکر است مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در محور مدیریت اعتبارات، با کسب امتیاز 139.2 جایگاه اول را در بین مدیریت های شعب بانک کشاورزی به دست آورد.