صدور مجوز فروش اوراق مشارکت برای توسعه مترو
اقتصادگردان- نصرتی افزود: وزارت کشور به استناد بند «هـ» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، شهرداری‌ها را برای استفاده از اوراق مشارکت به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی معرفی می‌کند که تاکنون تا سقف ۷۶ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفت. وی ادامه داد: از این میزان اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد ریال مربوط به حوزه توسعه حمل و نقل ریلی برای شهرداری‌های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، قم و کرمانشاه است.