۹۰ درصد تعداد چک‌های مبادله‌ای وصول شد
30 هزار میلیارد تومان چک در مرداد 1400 برگشت خورد
خبراقتصادی - محسن شمشیری

حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۷۲۴ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۵ درصد و ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس آمار بانک مرکزی، بیش از ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۲۳ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۱۳.۴ درصد و ۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۰۱۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در مردادماه سال جاری، ۴۸.۸ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۰.۶ درصد، ۱۱ درصد و ۷.۲ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۲.۸ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۰.۴ درصد)، اصفهان (۷.۱ درصد) و خراسان رضوی (۵.۳ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۷۲۴ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۵ درصد و ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۹.۳ درصد و ۸۵.۲ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۰.۸ درصد و ۸۸.۱ درصد و در مردادماه ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹۰.۷ درصد و ۹۰.۲ درصد بوده است.

در مردادماه ۱۴۰۰ در استان تهران حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۸۷ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۸۹.۶ درصد و از نظر ارزش ۸۷ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به‌ ترتیب به استان‌های گیلان (۹۲.۲ درصد)، خوزستان (۹۱.۱ درصد) و یزد (۹۰.۷ درصد) اختصاص یافته اسـت و اسـتان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۴ درصد)، خراسان شمالی (۸۵.۹ درصد) و کردستان (۸۶.۲ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر (۸۸.۶ درصد)، گیلان (۸۶.۸ درصد) و البرز (۸۶.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های مرکزی (۷۷.۸ درصد)، اردبیل (۷۸.۱ درصد) و خراسان جنوبی (۷۹ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

حدود ۷۴۲ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۲۹۹ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۲.۴ درصد و ۳۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلـغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۰.۷ درصد و ۱۴.۸ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب معـادل ۹.۲ درصد و ۱۱.۹ درصد و درمردادماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹.۳ درصد و ۹.۸ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲۲۰ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۱۳۲ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۱۰.۴ درصد و از نظر ارزش ۱۳ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۴.۶ درصد)، خراسان شمالی (۱۴.۱ درصد) و کردستان (۱۳.۸ درصد) اختصـاص یافته است و استان‌های گیلان (۷.۸ درصد)، خوزستان (۸.۹ درصد) و یزد (۹.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های مرکزی (۲۲.۲ درصد)، اردبیل (۲۱.۹ درصد) و خراسان جنوبی(۲۱ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های بوشهر (۱۱.۴ درصد)، گیلان (۱۳.۲ درصد) و البرز (۱۳.۴ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

معادل ۷۲۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۷.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران معادل ۲۱۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲۸ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران ۹۶.۵ درصد از تعداد چک‌های برگشتی و ۹۶.۶ درصد از مجموع مبالغ اینگونه چک‌ها، به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در این دوره ۴۸.۸ درصد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۰.۶ درصد، ۱۱ درصد و ۷.۲ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین ۶۲.۸ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران با۵۰.۴ درصد، اصفهان با ۷.۱ درصد و خراسان رضوی با ۵.۳ درصد مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۰۱۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد.


بررسی جداول آماری بیانگر این است که در مردادماه امسال ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در کل کشور وصول شد که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۱۱.۵ درصد و به لحاظ مبلغ ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک ۸۹.۳ درصد وصول شد.

در مردادماه ۱۴۰۰ در استان تهران حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۸۹.۶ درصد و از نظر ارزش ۸۷ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به‌ ترتیب به استان‌های گیلان با ۹۲.۲ درصد، خوزستان با ۹۱.۱ درصد و یزد با ۹۰.۷ درصد اختصاص یافته اسـت و اسـتان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۸۵.۴ درصد، خراسان شمالی با ۸۵.۹ درصد و کردستان با ۸۶.۲ درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس این گزارش حدود ۷۴۲ هزار فقره چک به ارزش ۲۹ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۲.۴ درصد و ۳۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلـغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۰.۷ درصد و ۱۴.۸ درصد برگشت داده شده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲۲۰ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۱۰.۴ درصد و از نظر ارزش ۱۳ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۱۴.۶ درصد، خراسان شمالی با ۱۴.۱ درصد و کردستان با ۱۳.۸ درصد اختصـاص یافته است و استان‌های گیلان با ۷.۸ درصد، خوزستان با ۸.۹ درصد و یزد با ۹.۳ درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

کسری و فقدان موجودی مهمترین علل چک‌های برگشتی

معادل ۷۲۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.

در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۷.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

براساس این گزارش در مرداد ماه در استان تهران معادل ۲۱۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲۸ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.