معاون نظارت، حقوقي و وصول مطالبات بانك صنعت و معدن:
ميزان وصول مطالبات اين بانك در 8 ماهه امسال 131 درصد رشد داشته است
اقتصادگردان- به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، اسدي با بيان اينكه وصول مطالبات به عنوان ارزانترین منبع تجهیز مالی در بهبود شاخص های عملکردی و کاهش نرخ بهای تمام شده پول نقش مؤثري دارد افزود: وصول مطالبات، راهكار بازگشت سرمایه های بانکي به شبکه اقتصادی کشور بوده و موجب پویایی اقتصاد و بخش توليد و کاهش رکود و تورم می شود.

اسدي تأكيد كرد: عوامل ایجاد مطالبات در بانک داراي دلايل متعددي است بطوريكه نوسانات نرخ ارز، مشکلات ساختاری اقتصادی مانند ركود تورمي، اختلاف نرخ سود تسهیلات و تورم، فرهنگ عدم بازپرداخت بدهی در بين عده اي از وام گيرندگان، مشکلات و محدودیت های قانونی، محدوديت تعطيلي بنگاه هاي بدهكار به جهت اشتغال نيروي كار، وجود دعاوی واهی نظیر اعلام ورشکستگی، ابلاغ سیاست‌های دستوری و در مواردي عدم اجراي تعهدات از سوي برخي نهادها و سازمان ها از جمله عوامل عدم وصول مطالبات به شمار می‌روند.

معاون نظارت، حقوقي و وصول مطالبات بانك صنعت و معدن در مورد راهكارهاي وصول مطالبات عنوان داشت: دقت کافی در اخذ تضامین و اعتبار سنجی دقیق در هنگام اعطای تسهیلات، دانش و اشراف کافی نسبت به مفاد آئین نامه ها و مقررات، فرهنگ سازي در خصوص وصول مطالبات، پیگیری مستمر و استفاده از سیستم های نرم افزاری، تفویض اختیار و گسترش سطح عملكرد مديران استاني و رؤساي شعب و ايجاد نظام انگیزشی در حوزه وصول مطالبات برای همکاران و مشتریان، در نيل به اهداف بانك در حوزه وصول مطالبات بسيار تأثيرگذار است.