کاهش زمین خواری با بی‌اعتبار کردن اسناد عادی
اقتصادگردان- سجاد طاهری، کارشناس حقوقی در بیان ارتباط بین پدیده زمین‌خواری و مساله اسناد عادی، عنوان کرد: « در حالی که معامله با استفاده از اسناد عادی نظیر قولنامه در هیچ یک از نظام‌های ثبتی کشور مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، در نظام قضایی و حقوقی کشور دارای اعتبار است. این امر سبب شده که زمین‌خواران از آن به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به منافع خود استفاده کنند.»