بررسي آمار دي ماه 98 بازار تراكنش هاي بانكي نشان داد
بانك صادرات در بين سه بانك بزرگ كشور در بازار تراكنش ها و بانكداري الكترونيك
اقتصاد گردان - محسن شمشيري

حدود 102 میلیون کارت بانکی تراکنش دار فعال وجود داشته که حدود 97 میلیون آن یعنی 96 درصد را کارت برداشت، 11 صدم درصد را کارت اعتباری و 4 درصد یا بیش از 4 میلیون را کارت هدیه و بن کارت تشکیل داده است.  بانک های ملی، ملت و صادرات، دارای بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک بوده اند. بیشترین کارت اعتباری تراکنش دار متعلق به بانک های ملت، صادرات و سپه، بیشترین کارت برداشت تراکنش دار به بانک ملی  و صادرات و  ملت و بیشترین کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار متعلق به بانک های ملی، پارسیان، و ملت، بوده است.

سهم ابزارها در تعداد و مبلغ تراکنش های بانک صادرات نشان می دهد که 98.68 درصد تعداد تراکنش ها متعلق به کارتخوان ها، 1 درصد اینترنت و 32 صدم درصد موبایل بوده و در مبلغ نیز 93.11 درصد کارتخوان ها، 6.87  درصد اینترنت و 1 صدم درصد موبایل بوده است. همین رقم نزديك به 7 درصدی سهم از مبلغ اینترنت و سهم 1 درصدي اينترنت از تعداد تراكنش ها، نشان می دهد که مبلغ قابل توجهي توسط تراكنش هاي اينترنتي بانك صادرات جابجا مي شود و نوع مشتريان و شركت هايي كه با بانك صادرات كار مي كنند، تراكنش هايي با مبالغ بالا دارند كه از ميانگين تراكنش هاي بانك هاي كشور بالاتر است.
به عبارت ديگر،  ظرفیت بزرگی در انتظار رشد و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی بانک صادرات است و با رشد ابزارها و سهم بانک صادرات در تعداد تراکنش ها، به سادگی سهم قابل توجهی از مبلغ تراکنش ها نصیب بانک صادرات خواهد شد و سهم این بانک در جذب منابع بانکی را افزایش خواهد داد. زیرا تعداد حساب و کارت های بسیار بانک صادرات، عملا فرصت مناسبی برای رشد تعداد ومبلغ تراکنش های بانکی محسوب می شود  و در جذب منابع ارزان قیمت و با کارمزد کمتر نیز بانک صادرات را یاری خواهد داد.
 سهم بانک صادرات از کل کارت اعتباری 15.6 درصد، از کل کارت برداشت 11.5 درصد و از کارت هدیه و بن کارت 6.63 درصد بوده است. همچنین سهم کارت های صادر شده در این بانک به ترتیب 97 درصد به کارت برداشت، 2.5 درصد کارت هدیه و بن کارت، 15 صدم درصد به کارت اعتباری، اختصاص داشته است.
 براین اساس چنین رشد گسترده کارت ها و حساب های الکترونیکی، می تواند برای بانک صادرات در تعداد و مبلغ تراکنش ها و ابزارهای پرداخت نیز اثر گذار باشد. بانک صادرات از نظر سهم از کل کارت برداشت که مهمترین ابزار الکترونیکی جذب منابع بانکی و پولی و تعداد حساب های بانکداری الکترونیک محسوب می شود، دومین رتبه را در بین 36 بانک کشور دارد و بعد از بانک ملی، بانک صادرات بیشترین تعداد کارت برداشت را داشته   که همین موضوع مزیت ویژه بانک صادرات در آینده بانکداری الکترونیک و بازار تراکنش های بانکی خواهد بود.  
بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار از نوع کارت برداشت نشان می دهد که  11.5 درصد به بانک صادرات تعلق دارد و اين بانك دومين بانك از نظر تعداد كارت هاي بانكي تراكنش دار است.  همچنين بانک صادرات با 11.55 درصد سهم از مبلغ تراكنش ها و 7.14 درصد از تعداد تراکنش ها در رتبه سوم و در بين سه بانك بزرگ كشور در بانكداري الكترونيك قرار دارد.
از نظر تعداد  سه بانک ملت،  ملی و صادرات همچنان بیشترین سهم از کل تعداد تراکنش های صنعت پرداخت کارتی را داشته اند.  از نظر مبلغ نیز بیشترین گردش مالی آبان 1398 در بانک های ملت، ملی و صادرات  بوده است.
در بررسی سهم تعدادی و مبلغی هر ابزار پذیرش از تراکنش های هر بانک در شبکه پرداخت کشور مشاهده میگردد که در بانک های کشورهمچنان بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی انجام گرفته است.
عملکرد بانک ها در صنعت پرداخت و تراکنش های بانکی در آبان 98 نشان می دهد که  بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملت، ملی و صادرات، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های پارسیان و ملی، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک های ملت، آینده، اقتصادنوین، ملی، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملت، صادرات و ملی، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های ملت و پارسیان، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک ملت اختصاص یافته است.