تابان پرتأخیرترین ایرلاین در آذرماه
اقتصادگردان- در رصد پروازهای خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در آذرماه امسال، عملکرد 16 شرکت هواپیمایی فعال در این فرودگاه بررسی شد‌.  در این ماه شرکت هواپیمایی آتا 476 پرواز در مهرآباد انجام داد که 267 پرواز معادل 56 درصد به‌موقع و 209 پرواز معادل 44 درصد با تأخیر انجام شد. از 718 پرواز آسمان در آذر امسال 404 پرواز معادل 56 درصد به موقع و314 پرواز با تأخیر انجام شد.آذر امسال ایران ایر 894 پرواز در مهرآباد انجام داد که 482 پرواز به موقع و 412 پرواز معادل 46 درصد با تأخیر بود.

از 366 پرواز ایرتور در آذر امسال 238 پرواز به موقع و 128 پرواز معادل 35 درصد با تأخیر انجام شد. پویا ایر آذر امسال 54 پرواز در مهرآباد انجام داد که 43 پرواز به موقع و 11 پرواز معادل 20 درصد با تأخیر بود.

تابان هم آذر امسال 200 پرواز در مهر‌آباد انجام داد که 77 پرواز به موقع و 123 پرواز معادل 61 درصد با تأخیر بود.