104 هزار ميليارد تومان چك رمزدار در آبان 98
افزايش 11 درصدي تعداد برگشتي و رشد سهم چك رمزدار به 58 درصد وصولي چك هاي بانكي
اقتصادگردان- محسن شمشيري

حدود ٦٨٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۹۸ در کل کشور برگشت داده شد کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ١١ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. به دليل رشد چك هاي برگشتي در سال هاي اخير، تمايل به مبادلات بانكي از طريق چك رمزدار و همچنين تراكنش هاي الكترونيكي افزايش يافته و سهم چك هاي عادي از كل مبادلات بانك ها كمتر شده است. به طوري كه  چك هاي رمزدار با 9.4 درصد تعداد وصولي چك،  سهم 58.6 درصدي از ارزش چك هاي وصولي را به خود اختصاص داده است در حالي كه چك هاي عادي با سهم 90.6 درصدي از تعداد سهم 41.4 درصدي از مبلغ چك ها داشته اند. به عبارت ديگر، همچنان بازار و مبادلات بانكي تمايل به چك هاي رمزدار نشان مي دهد كه به دليل ركود بخش هاي اقتصادي و آمار چك هاي برگشتي، تمايل به چك رمزدار به دليل وصولي قطعي آن بالا است.

چکهاي وصولي بر حسب عادي و رمزدار

در آبانماه ١٣٩٨، درکل کشور حدود ٧١٦ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ١٠٤١ هزار ميليارد ريال وصول گرديد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب  9.1 و 11.6 درصد کاهش داشته است
در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢١٧ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود  ٦٠٥ هزار ميليارد ريال وصول گرديد. 46.1  درصد از تعداد چکهاي رمزدار وصولي در سه استان تهران 30.3  درصد
 خراسان رضوي 8.2 درصد و اصفهان 7.6 درصد وصول شده است. همچنين 68.3 درصد از ارزش چك هاي رمزدار به استان تهران با 58 درصد، اصفهان 5.2 درصد و خراسان رضوي 5 درصد وصول شده است.
در آبانماه ١٣٩٨، در کل کشور بالغ بر 7.6  ميليون فقره چك وصول شده كه 6.9 ميليون چك عادي و 0.7 ميليون فقره رمزدار بوده است. بر اين اساس درکل کشور 90.6 درصد از كل چك ها عادي و 9.4 درصد رمزدار بوده است.
در کل کشور حدود ١٧٧٧ هزار ميليارد ريال چک وصول شد که حدود  ٧٣٦ هزار ميليارد ريال چک عادي و بالغ بر ١٠٤١ هزار ميليارد ريال چک رمزدار ميباشد. به عبارتي 58.6  درصد مبلغ چك ها رمزدار و 41.4 درصد ارزش چك هاي عادي بوده است.
براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٣٦ هـزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٨، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۶ درصد افزایش و از نظر مبلغ یک درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٣٣ هـزار میلیارد ریال مبادله شد. در آبان ماه سال جاری ۵۰.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۲۳.۸ درصد، ۱۰ درصد و ۸.۱ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنــین ۶۴.۳ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۸ درصد)، اصفهان (۶.۳ درصد) و خراسان رضوی (۶.۲ درصد) مبادله شده اسـت که بیشترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بالغ بر ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٣٥ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲.۹ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۰.۸ درصـد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی در کل کشور ۹۱ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٨٨ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در آبان ماه ١٣٩٨، در استان تهران حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٣٨٧ هزار میلیارد ریال وصول شد.
در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۱.۵ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی‌ به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۵ درصد)، یزد (۹۲.۲ درصد) و البرز (۹۱.۹ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۹ درصد)، چهار محال و بختیاری (٨٧ درصد) و خراسان شـمالی (۸۷.۱ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چـک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱ درصد)، البرز و کرمانشاه (هرکدام ٨٩ درصد) و زنجان (۸۸.۴ درصد) اختصاص یافته و اسـتان‌های خراسان جنوبی (۷۹.۵ درصد)، کرمان (۸۰.۶ درصد) و خراسان شمالی (۸۲.۳ درصد) کمترین نسـبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

حدود ٦٨٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ١١ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٢١٣ هزار فقره چک بـه ارزشـی بالغ بر ٤٦ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد بررسی در کل کشور ٩ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ١٢ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
در ماه مورد بررسی در استان تهران ۸.۵ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰.۷ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۱ درصد)، چهارمحال و بختیاری (١٣ درصد) و خراسان شمالی (۱۲.۹ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۵ درصد)، یزد (۷.۸ درصد) و البرز (۸.۱ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسـبت ارزش چک‌های برگشـتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنوبی (۲۰.۵ درصد)، کرمان (۱۹.۴ درصد) و خراسان شمالی (۱۷.۷ درصد) اختصاص یافته و استان‌های گیلان (۸.۹ درصد)، البرز و کرمانشاه (هر کدام ١١ درصد) و زنجان (۱۱.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

در آبان ماه ١٣٩٨، در کل کشور معادل ٦٦٠ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٥ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعـداد ۹۶.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۱ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٢٠١ هـزار فقره چک به ارزشی بالغ‌ بر ٤٣ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۶ درصد و از نظر مبلغ ۹۳.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.