گزارش مهر ماه بازار مسکن شهر تهران نشان مي دهد
رشد 33 درصدي اجاره خانه / كاهش قيمت مسكن در 13 منطقه تهران / 64 درصد كاهش معاملات نسبت به پارسال
اقتصاد گردان - محسن شمشيري 

تعداد معاملات انجام شده در مهرماه سال 1398 حدود 3.4 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 22 درصد افزايش و 64 درصد کاهش نشان ميدهد. در شرايطي متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني در ماه مورد بررسي افزايش اندک 0.4 درصدي را نشان ميدهد که 13 منطقه از مجموع 22 منطقه شهري رشد منفي قيمت را تجربه نموده اند. در هفت ماهه سال 1398 نيز تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به حدود 36 هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، 57 درصد کاهش نشان ميدهد. همچنين بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از  آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 42 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. ضمن آنکه در  ماه مورد بررسی شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 35 و 33 درصد رشد نشان ميدهد.

تحولات اجاره بهاي مسکن

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري در مهرماه سال جاري مويد رشد به ترتيب معادل 34 و 33 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل ميباشد.

تحولات مسكن

تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مهر ماه سال 1398، به 3.4 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل 22.0 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.7 درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 2. 127 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.4 و 47.7 درصد افزايش نشان می دهد.
گفتنی است، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر ماه سال 1398، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می‌شود.
در مهرماه سال 1398، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 3.4 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل 22 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63 درصد کاهش نشان ميدهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران 127 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.4 و 47 درصد افزايش نشان ميدهد.

حجم معاملات مسکن

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در مهرماه سال 1398حاکي از آن است که از مجموع 3401 واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 42 درصدبيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند. سهم مذکور در مقايسه با مهرماه سال قبل حدود 2.6 واحد درصدکاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.
توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال 1398 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 2 و 4 به ترتيب با سهم هاي 9 و 8 درصدی در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع 71 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهاران در مهر ماه سال جاری مربوط به 10 منطقه شهر به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 5 ،2 ،4 ،10 ،7 ،15 ،1 ،14 ،8 و 6 بوده و 12 منطقاه باقي مانده 29 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. 

تحولات قيمت مسکن

در مهرماه سال 1398 ،متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران 127 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبال و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.4 و 47.7 درصد افزايش نشان ميدهد.
در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل 269 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 55 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است . ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 43 و 52 درصد افزايش نشان ميدهند. 

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هفت ماهه سال 1398

تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در هفت ماهه سال 1398 به حدود 36 هزار واحد  مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، 57 درصد کاهش نشان ميدهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران 127 ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 81 درصد افزايش نشان ميدهد.

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در مهر ماه سال  1398 حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي 75 تا 90 ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 12 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه قيمتي 60 تا 75 و 90 تا 105 ميليون ريال به ترتيب با اختصاص سهم 11 و 10.4 درصدی در رتبه های بعدي قرار گرفته اند .
در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده که 58 درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران 127 ميليون ريال معامله شده اند.

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در مهر ماه سال 1398 نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسكوني با زيربناي 50 تا 60 مترمربع با سهم 14 درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي 60 تا 70 و 40 تا 50 متر مربع به ترتيب با سهمهاي 13 و 12 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي کمتر از 80 متر مربع،54 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني

در مهرماه سال 1398، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش 3 تا 4.5  ميليارد ريال با اختصاص سهم 15 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي داراي ارزش 4.5 تا 6 و 6 تا 7.5 ميليارد ريال نيز به ترتيب با اختصاص سهم هاي 11 و 9 درصدی در رتبه هاي بعدي قرار  گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 53 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 9 ميليارد ريال اختصاص داشته است.