برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز حریم تهران
اقتصادگردان- گلپایگانی گفت: تصرفات غیرقانونی توسط آن دسته از فرصت‌طلبان که با استفاده از خلاءهای قانونی و غفلت مسوولان اجرایی، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر تهران کرده‌اند و همچنین با عنایت به ماده ۱۲ قانون تعاریف، هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون، به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. او افزود: در این راستا مطابق تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، شهرداری مکلف است از ساخت ابنیه و تأسیساتی که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری فعلی تهران احداث می‌شود، جلوگیری و در صورت ساخت تخریب کند.با توجه به اهمیت حفظ و صیانت از اراضی حریم شهر و پایش مستمر آن، دستورالعمل اجرایی کمیته بررسی ساخت و ساز‌های غیرمجاز حریم شهر تهران تهیه و به منظور اجرا و کاهش تخلفات ساختمانی به مناطق دارای حریم ابلاغ شده است. افزایش نظارت دقیق بر فعالیت‌ها در حریم با افزایش گشت زنی‌ها، دقت و سرعت عمل در ارایه گزارش تخلفات، پیگیری و به نتیجه رساندن گزارش‌ها و مستند‌سازی فعالیت‌های صورت گرفته از جمله اقداماتی است که با تشکیل کمیته تخلفات، اجرایی خواهد شد.