مقايسه آراي روحاني در سال هاي 92 و 96 دوره يازدهم و دوازدهم انتخابات رياست جمهوري در استان هاي كشور
هر استان چند درصد به حسن روحانی و نامزدهای دیگر رای داده است؟ + جدول مقايسه آراي نامزدهای انتخابات سال هاي 92 و 96 در 31 استان ایران
خبراقتصادی: نتایج آرای تفکیکی به ترتیب بیشترین آرای نامزد های انتخابات ریاست جمهوری در 31 استان کشور، اعلام شد. جدول زیر نشان دهنده آرای کسب شده از سوی هر کاندیدا در استان های مختلف کشور و به ترتیب بیشترین رای در هر استان است .
 

 

استان

راي روحاني  سال 96

درصد آرا در سال 96

راي روحاني سال 92

درصد آرا سال 92

كل كشور

23.636.652

57.13

18313051

50.7

آذربايجان شرقي

1.281.020

65

1.99.402

58

اذربايجان غربي

1.030.286

67

885.675

67

اردبيل

412.735

60.16

384.751

 

اصفهان

1.401.482

55.98

1.017.516

 

البرز

832.045

67.2

519.412

 

ايلام

188.925

57.97

175.608

 

بوشهر

328.806

58.93

278.763

 

تهران

4.045.357

69.44

2.385.890

 

چهارمحال و بختياري

222.313

55.07

155.884

 

خراسان جنوبي

159.432

34.25

192.446

 

خراسان رضوي

1.903.067

43.3

529.344

43

خراسان شمالي

231.313

45

226.144

 

خوزستان

1.194.423

55.38

675.495

 

زنجان

260.049

45.8

281.867

 

سمنان

182.279

46.6

157.133

 

سيستان و بلوچستان

875.694

73.02

770.394

 

فارس

1.525.792

62

1.292.853

 

قزوين

395.911

55.4

327.739

 

قم

219.443

34.69

209.785

 

كردستان

467.700

73

438.209

 

كرمان

 804.805

53

855.463

 

كرمانشاه

699.666

68.15

567.784

 

كهكيلويه و بويراحمد

187.166

50.76

126.395

 

گلستان

616.999

61.26

548.069

 

گيلان

1.043.780

69.3

784.789

 

لرستان

459.190

55

240.655

 

مازندران

1.266.889

62.11

1.107.494

 

مركزي

376.904

48.96

323.631

 

هرمزگان

480.655

55.63

414.444

 

همدان

418.636

45.35

451.810

 

يزد

402.995

63.6

351.527

 

 

لینک گزارش وزارت کشور در مورد انتخابات سال 96 


نتايج سال 92 انتخابات رياست جمهوري 


 آذربایجان‌شرقی:
حسن روحانی: یک میلیون و 99 هزار و 402 رأی
محسن رضایی: 230 هزار و 165 رأی
محمدباقر قالیباف: 187 هزار و 440 رأی
سعید جلیلی: 187 هزار و 227 رأی
علی اکبر ولایتی: 164 هزار و 179 رأی
سید محمد غرضی: 25 هزار و 91 رأی

آذربایجان‌غربی:
حسن روحانی: 885 هزار و 675 رأی
محمد باقر قالیباف: 151 هزار و 508 رأی
محسن رضایی: 105 هزار و 658 رأی
سعید جلیلی: 93 هزار و 787 رأی
علی اکبر ولایتی: 67 هزار و 874 رأی
سید محمد غرضی: 15 هزار و 548 رأی

 اردبیل:
حسن روحانی: 384 هزار و 751 رأی
محمد باقر قالیباف: 98 هزار و 298 رأی
محسن رضایی: 59 هزار و 524 رأی
سعید جلیلی: 44 هزار و 441 رأی
علی اکبر ولایتی: 40 هزار و 531 رأی
سید محمد غرضی: 8 هزار و 367 رأی

 اصفهان:
حسن روحانی: یک میلیون‌و 17 هزار و 516 رأی
سعید جلیلی: 411 هزار و 98 رأی
محسن رضایی: 270 هزار و 799 رأی
محمد باقر قالیباف: 259 هزار و 601 رأی
علی اکبر ولایتی: 203 هزار و 679 رأی
سید محمد غرضی: 59 هزار و 106 رأی

 البرز:
حسن روحانی: 519 هزار و 412 رأی
محمد باقر قالیباف: 213 هزار و 904 رأی
سعید جلیلی: 105 هزار و 372 رأی
محسن رضایی: 84 هزار و 633 رأی
علی اکبر ولایتی: 77 هزار و 288 رأی
سید محمد غرضی: 12 هزار و 226 رأی

 ایلام:
حسن روحانی:  175 هزار و 608 رأی
محسن رضایی: 58 هزار و 182 رأی
محمد باقر قالیباف: 35 هزار و 586 رأی
سعید جلیلی: 22 هزار و 976 رأی
علی اکبر ولایتی: 15 هزار و 104 رأی
سید محمد غرضی: 3 هزار و 889 رأی

 بوشهر:
حسن روحانی: 278 هزار و 763 رأی
محسن رضایی: 74 هزار و 220 رأی
محمد باقر قالیباف: 64 هزار و 881 رأی
سعید جلیلی: 54 هزار و 960 رأی
علی اکبر ولایتی: 38 هزار و 499 رأی
سید محمد غرضی: 6 هزار و 711 رأی

 تهران:
حسن روحانی: 2 میلیون و 385 هزار و 890 رأی
محمد باقر قالیباف: یک میلیون و 266 هزار و 568 رأی
سعید جلیلی: 550 هزار و 384 رأی
محسن رضایی: 336 هزار و 557 رأی
علی اکبر ولایتی: 316 هزار و 592 رأی
سید محمد غرضی: 61 هزار و 893 رأی

چهار محال و بختیاری:
محسن رضایی: 211 هزار و 101 رأی
حسن روحانی: 155 هزار و 884 رأی
محمد باقر قالیباف: 43 هزار و 201 رأی
سعید جلیلی: 37 هزار و 734 رأی
علی اکبر ولایتی: 21 هزار و 693 رأی
سید محمد غرضی: 4 هزار و 34 رأی

خراسان جنوبی:
حسن روحانی: 192 هزار و 446 رأی
سعید جلیلی: 103 هزار و 382 رأی
محمد باقر قالیباف: 101 هزار و 713 رأی
علی اکبر ولایتی:15 هزار و 185 رأی
محسن رضایی: 14 هزار و 582 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 52 رأی

خراسان رضوی:
حسن روحانی: 529 هزار و 344 رأی
محمد باقر قالیباف: 303 هزار و 555 رأی
سعید جلیلی: 111 هزار و 771 رأی
علی اکبر ولایتی: 35 هزار و 389 رأی
محسن رضایی: 31 هزار و 676 رأی
سید محمد غرضی: 10 هزار و 185 رأی

 خراسان شمالی:
حسن روحانی: 226 هزار و 144 رأی
محمد باقر قالیباف: 157 هزار و 800 رأی
سعید جلیلی: 52 هزار و 802 رأی
محسن رضایی: 18 هزار و 870 رأی
علی اکبر ولایتی: 17 هزار و 924 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 684 رأی

خوزستان:
محسن رضایی: 921 هزار و 570 رأی
حسن روحانی: 675 هزار و 495 رأی
سعید جلیلی: 169 هزار و 446 رأی
محمد باقر قالیباف: 117 هزار و 977 رأی
علی اکبر ولایتی: 78 هزار و 488 رأی
سید محمد غرضی: 15 هزار و 251 رأی

زنجان:
حسن روحانی: 281 هزار و 867 رأی
محمد باقر قالیباف: 106 هزار و 415 رأی
سعید جلیلی: 70 هزار و 797 رأی
محسن رضایی: 49 هزار و 654 رأی
علی اکبر ولایتی: 42 هزار و 550 رأی
سید محمد غرضی: 9 هزار و 170 رأی

سمنان:
حسن روحانی: 157 هزار و 133 رأی
محمد باقر قالیباف: 87 هزار و 598 رأی
سعید جلیلی: 55 هزار و 987 رأی
علی اکبر ولایتی: 25 هزار و 600 رأی
محسن رضایی: 14 هزار و 541 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 51 رأی

 سیستان و بلوچستان:
حسن روحانی:  770 هزار و 394 رأی
محمد باقر قالیباف: 109 هزار و 390 رأی
سعید جلیلی: 64 هزار و 339 رأی
محسن رضایی: 61 هزار و 986 رأی
علی اکبر ولایتی: 36 هزار و 122 رأی
سید محمد غرضی: 8 هزار و 785 رأی

 فارس
حسن روحانی: یک میلیون و 292 هزار و 853 رای
سعید جلیلی: 309 هزار و 929 رای
محمدباقر قالیباف: 247 هزار و 615رای
محسن رضایی: 211 هزار و 489 رای
علی‌اکبر ولایتی: 135 هزار و 425
سیدمحمد غرضی: 23 هزار و 343

 قزوین
محمدباقر قالیباف: 436 هزار و 343 رای
حسن روحانی: 324 هزار و 739 رای
سعید جلیلی:90 هزار و 573 رای
علی‌اکبر ولایتی: 47 هزار و 174 رای
محسن رضایی:45 هزار و 884 رای
سیدمحمد غرضی: 8 هزار و 108 رای

 قم
حسن روحانی: 209 هزار و 785 رای
سعید جلیلی: 121 هزار و 237 رای
محمدباقر قالیباف: 89 هزار و 987 رای
علی‌اکبر ولایتی:68 هزار و 356 رای
محسن رضایی: 30 هزار و 549 رای
سیدمحمد غرضی:9 هزار و 346 رای

 کردستان
حسن روحانی: 438 هزار و 290 رای
محمدباقر قالیباف:75 هزار و 548 رای
محسن رضایی:49 هزار و 695 رای
سعید جلیلی:30 هزار و 195 رای
علی‌اکبر ولایتی:17 هزار و 843 رای
سیدمحمد غرضی:7 هزار و 48 رای

کرمان:
حسن روحانی: 855 هزار و 463 رای
محمدباقر قالیباف: 222 هزار و 795 رای
سعید جلیلی:215 هزار و 872 رای
محسن رضایی:69 هزار و 316 رای
علی‌اکبر ولایتی: 64هزار و 202 رای
سیدمحمد غرضی:14 هزار و 237 رای


کرمانشاه
حسن روحانی: 567 هزار و 784 رای
محمدباقر قالیباف: 162 هزار و 62 رای
محسن رضایی:108 هزار و 186 رای
سعید جلیلی:64 هزار و 597 رای
علی‌اکبر ولایتی:41 هزار و 384 رای
سیدمحمد غرضی:9 هزار و 17رای

 کهگیلویه و بویر احمد
محسن رضایی:142 هزار و 40 رای
حسن روحانی: 126 هزار و 395 رای
سعید جلیلی:24 هزار و 138 رای
محمدباقر قالیباف: 18 هزار و 489  رای
علی‌اکبر ولایتی:11 هزار و 510 رای
سیدمحمد غرضی: یک هزار و 487 رای

گلستان
حسن روحانی: 548 هزار و 69 رای
محمدباقر قالیباف: 158 هزار و 947 رای
سعید جلیلی:78 هزار و 192 رای
علی‌اکبر ولایتی: 74 هزار و 633 رای
محسن رضایی:46 هزار و 100 رای
سیدمحمد غرضی: 10 هزار و 401 رای

 گیلان
حسن روحانی: 784 هزار و 789 رای
محمدباقر قالیباف:213 هزار و 424  رای
سعید جلیلی:150 هزار و 56 رای
محسن رضایی:86 هزار و 923 رای
علی‌اکبر ولایتی:85 هزار و 156 رای
سیدمحمد غرضی: 18 هزار و 516 رای

لرستان:
حسن روحانی: 240 هزار و 655 رأی
محسن رضایی: 236 هزار و 451 رأی
محمد باقر قالیباف: 99 هزار و 22 رأی
سعید جلیلی: 63 هزار و 316 رأی
علی اکبر ولایتی: 40 عزار و 908 رأی
سید محمد غرضی: 6 هزار و 596 رأی

 مازندران:
حسن روحانی: یک میلیون و 107 هزار و 494 رأی
محمد باقر قالیباف: 286 هزار و 464 رأی
سعید جلیلی: 180 هزار و 772 رأی
علی اکبر ولایتی: 161 هزار و 783 رأی
محسن رضایی: 94 هزار و 178 رأی
سید محمد غرضی: 20 هزار و 742 رأی

 مرکزی:
حسن روحانی: 323 هزار و 631 رأی
محمد باقر قالیباف: 137 هزار و 195 رأی
سعید جلیلی: 93 هزار و 434 رأی
علی اکبر ولایتی: 74 هزار و 192 رأی
محسن رضایی: 66 هزار و 621 رأی
سید محمد غرضی: 9 هزار و 409 رأی

 هرمزگان:
حسن روحانی: 414 هزار و 444 رأی
سعید جلیلی: 122 هزار و 954 رأی
محمد باقر قالیباف: 69 هزار و 277 رأی
محسن رضایی: 64 هزار و 270 رأی
علی اکبر ولایتی: 48 هزار و 743 رأی
سید محمد غرضی: 11 هزار و 356 رأی

همدان:
حسن روحانی: 451 هزار و 810 رأی
محمد باقر قالیباف: 139 هزارو 835 رأی
سعید جلیلی: 138 هزار و 414 رأی
محسن رضایی: 80 هزار و 340 رأی
علی اکبر ولایتی: 69 هزار و 770 رأی
سید محمد غرضی: 11 هزار و 378 رأی

یزد:
حسن روحانی: 351 هزار و 527 رأی
سعید جلیلی: 62 هزار و 232رأی
محمد باقر قالیباف: 53 هزار و 101 رأی
علی اکبر ولایتی: 27 هزار و 468 رأی
محسن رضایی: 19 هزار و 793 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 137 رأی


رای روحانی در قم، تهران و مازندران عجیب است. حسن روحانی در تهران با یک میلیون و 326 هزار و 964 رای در صدر قرار گرفت و محمد باقر قالیباف 725 هزار و 854 رای در تهران کسب کرد

1 آقای حسن روحانی دارای 1/326/964 رأی .

2 آقای محمدباقر قالیباف دارای 725/854 رأی .

3 آقای سعید جلیلی دارای 321/324 رأی .

4 آقای اکبر ولایتی دارای 179/371 رأی .

5 آقای محسن رضائی میرقائد دارای 173/761 رأی .

6 آقای سید محمدغرضی دارای 35/600 رأی .


دراستان خراسان رضوی از بین سه میلیون و 28 هزار و 910 رای حسن روحانی 43 درصد آرا را به دست آورده  و محمد باقر قالیباف  که اهل طرقبه مشهد است 32 درصد آرا را کسب کرده است. سعید جلیلی دیگر نامزد مشهدی این دوره از انتخابات در استان خراسان رضوی 13 و نیم درصد آرا را به دست آورده است. در شهرستان مشهد هم حسن روحاني با ۴۹۸هزار و ۲رأي، محمدباقر قاليباف با ۴۴۲هزار و ۷۱رأي، سعيد جليلي با ۲۲۲هزار و ۹۷۱رأي در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند
در استان خوزستان، رضایی متولد این استان است و طبیعی هم بود که در این استان بالاترین رای را بیاورد. او در خوزستان 921 هزار و 570 رای آورد و حسن روحانی در مرتبه دوم 675 هزار و 492 رای آورد. قالیباف در این استان 117 هزار و 977 رای آورده بود


رای روحانی در سمنان و  شهرستان محل تولد احمدی نژاد

در سمنان استان محل تولد حسن روحانی، طبیعی بود که بالاترین رای برای وی باشد. روحانی در این استان 157 هزار و 133 رای کسب کرده است. در مرتبه دوم محمد باقر قالیباف 87 هزار و 598 رای کسب کرده است. نکته جالب رای حسن روحانی و قالیباف در شهرستان های سرخه- محل تولد روحانی- و آرادان- محل تولد احمدی نژاد- است. روحانی در آرادان 4 هزار و 20 رأی آورده و محمدباقر قالیباف 2 هزار و 91 رأی. در سرخه با مجموع 12366 رای قالیباف توانسته است یک هزار و 444 رای کسب کند. حسن روحانی در شهرستان محل تولد خود 8 هزار و 639 رای کسب کرده است.

استان قم معادلات را تغییر داد

مردم استان قم ظاهرا تمایل داشتند رئیس جمهورشان عباپوش و روحانی باشد. حسن روحانی  در این استان  210 هزار و 677 رای آورد و سعید جلیلی در مرتبه 121 هزار و 237 رای کسب کرد. محمدباقر قالیباف 89 هزار و 987 رای در این استان کسب کرد.

یزد با عارف بود

زمانی رئیس جمهور کشور و معاون اولش یزدی بودند. محمدرضا عارف معاون اول سید محمد خاتمی که این دوره در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بود در روزهای پایانی به توصیه خاتمی و به نفع روحانی کنار کشید.  عارف، حرف مراد خود را پذیرفت و یزدی ها از عارف خط گرفتند. رای قالیباف، جلیلی  و سایر نامزدها در استان یزد به 100 هزار هم نرسید. حسن روحانی در این استان با کسب 343 هزار و 361 رای، در رتبه اول قرار گرفت.

رای جالب مازندران هم استانی های مشایی به روحانی

نکته جالب دیگر آنکه هیچ تحلیلی هم بر آن نمی توان نوشت رایی است که هم استانی های اسفندیار رحیم مشایی به روحانی داده اند. استان مازندران از استان هایی است که روحانی رای چشمگیری در آن جا کسب کرده است. از یک میلیون و نهصد هزار رایی که در این استان جمع آوری شده است نزدیک به یک میلیون و صد هزار نفر به حسن روحانی رای داده اند و هشتصد هزار بقیه بین سایر نامزدها پخش شده است


کل واجدان شرایط 50483193 نفر
مشارکت 36704156 نفر رای دادند :: مشارکت 72.7%
مجموع آرا شمارش شده 36704156  رای
مجموع آرا صحیح 35458747  رای
آرا باطله 1245409  رای

 

سعید جلیلی

محسن رضایی

حسن روحانی

4168946

3884412

18613329

محمد باقرقالیباف

محمد غرضی

علی اکبر ولایتی

6077292

446015

2268753

 

 

حسن روحانی 50.7%                                                       
محمد باقر قالیباف 16.6%                 
سعید جلیلی
11.4%            
محسن رضایی
10.6%           
علی اکبر ولایتی 6.2%        
آرای باطله 3.4% 
محمد غرضی   1.2%

 

نتیجه آرای بخش ها و شهرها و استان ها به تفکیک براساس آمار سایت وزارت کشور


نام استان
آرای شمارش شده
جلیلی
رضایی
روحانی
غرضی
قالیباف
ولایتی
درصد مشارکت و برنده استان
آذربایجان شرقی188722618770820182510521872497418754116424866 % روحانی
آذربایجان غربیاردبیل653733444415952438474783869829440531روحانی
اصفهان231652641109827079910175165910625960110367175% - روحانی
البرزابلام312573222665666917071237983469714805روحانی
بوشهر534037549607417827876267126488238542روحانی
تهرانچهارمحال بختیاریخراسان جنوبی4386861033821458219244650521017131518586.3 % روحانی
خراسان رضویخراسان شمالی489788528711890222602656911581771795781.3 % روحانی
خوزستان2045700169446921570675492152511179777848874 % رضایی
زنجانسمنان361207559871454115713350518759826499روحانی
سیستان و بلوچستان؟6454861959770269901810957235874روحانی
فارس222108330992921180112929432334324764213542590% - روحانی
قزوین652080905734588432473981081116044717471.7% - روحانی
قم5440921212373054020167793648998768356روحانی
کردستانکرمان147406421560569082856001141042225296421577.3 روحانی
کرمانشاه95005161745100643545762831715338839673روحانی
کهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلان140183614996886687784420185212135758517481 % روحانی
لرستانمازندران19239661807229417811074942074228646418187393 % روحانی
مرکزی7308089334366621323631940091371957419275 % روحانی
هرمزگان78690512295464270414444113566927748743روحانی
همدان92423113841480340451810113781398656977070 % روحانی
یزد
61575193683433615058520472702486 % روحانی
جمع آراء : 36.704.1564.168.9463.884.41218.613.329446.0156.077.2922.268.753
 
برنده  : روحانی 50.7 %درصد مشارکت : 72/7%واریزی : باطل : 1.245.409 تایید : 35.458.747

نام استان

کل آرای مأخوذه

باطلهٔ مأخوذه

آرای صحیح

سعید جلیلی

محسن رضایی

حسن روحانی

محمد غرضی

محمدباقر قالیباف

علی اکبر ولایتی

آذربایجان شرقی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

آذربایجان غربی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اردبیل

253,939

8,568

245,371

18,520

27,290

140,694

3,840

36,396

18,631

اصفهان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

البرز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ایلام

312,573

9,626

302,947

22,266

56,669

170,712

3,798

34,697

14,805

بوشهر

534,037

16,000

518,037

54,960

74,178

278,762

6,712

64,882

38,542

تهران

-

-

-

-

-

-

-

-

-

چهارمحال و بختیاری

-

-

-

-

-

-

-

-

-

خراسان جنوبی

438,686

6,326

432,360

103,382

14,582

192,446

5,053

101,713

15,185

خراسان رضوی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

خراسان شمالی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

خوزستان

2,045,700

40,476

2,005,224

196,446

921,570

675,492

15,251

117,977

78,488

زنجان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سمنان

361,207

14,398

346,809

55,987

14,541

157,133

5,051

87,598

26,499

سیستان و بلوچستان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فارس

-

-

-

-

-

-

-

-

-

قزوین

652080

2400

628,082

90,573

45,884

324,739

8,108

111,604

47,174

قم

544092

-

521161

121237

30540

201677

9364

89987

68356

کردستان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کرمان

1,474,064

32,538

1,441,536

215,605

69,082

856,001

14,104

222,529

64,215

کرمانشاه

950,051

40,523

909,528

61,745

100,643

545,762

8,317

153,388

39,673

کهگیلویه و بویراحمد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

گلستان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

گیلان

1401836

63481

1338355

149968

86687

784420

18531

213575

85174

لرستان

-

-

344,326

24,632

144,811

144,000

1,350

17,836

11,697

مازندران

1,923,966

72,443

1,851,523

180,772

94,178

1,107,494

20,742

286,464

161,873

مرکزی

730,808

26,470

704,391

93,343

66,621

323,631

9,409

137,195

74,192

هرمزگان

786905

25861

761,044

122,954

64,270

414,444

11,356

69,277

48,743

همدان

924,231

32,654

891,577

138,414

80,340

451,810

11,378

139,835

69,770

یزد

-

-

508,433

61,575

19,368

343,361

5,058

52,047

27,024

مجموع

-

-

-

-

-

-

-

-

-