تكذيب خريد زمين دركوهك چيتگر توسط ايران خودرو
اقتصادگردان- به گزارش ايكوپرس، در برخي از رسانه ها اشاره شده كه شركت ايران خودرو در سال 1395 زميني  در منطقه كوهك چيتگرخريداري كرده است كه اين خبر از اساس كذب و خلاف واقع بوده و به هيچ وجه ايران خودرو چنين زميني را خريداري نكرده است .