کسب مقام نخست کشوری توسط بانک کشاورزی استان البرز در اجرای دستورالعمل بند خ ماده 33 قانون بودجه
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز ،تاکنون 205 میلیارد ریال از یارانه بند خ در راستای بخشودگی سود تسهیلات مشمول این قانون، هزینه شده و با رسیدگی به این تعداد پرونده، مبلغ 241 میلیارد ریال از مانده مطالبات غیر جاری بدهکاران بخش کشاورزی  استان کاهش یافته است.