گزارش اتاق مشهد
ميزان درآمدها و مصارف ارزي در 60 سال اخير 96- 1338، وفور منابع و حسرت توسعه نيافتگي
اقتصاد گردان - اتاق مشهد گزارش جالبي در 150 صفحه در ارتباط با ميزان درآمدهاي نفت، گاز، پتروشيمي، وفور منابع و حسرت توسعه نيافتگي منتشر كرده و به نكات قابل توجهي در ارتباط با اهليت مديريت، اتلاف منابع و... پرداخته است. توصيه مي شود گزارش را با توجه بيشتري مطالعه فرماييد. 

كليك كنيد گزارش اتاق مشهد از ميزان درآمدها و مصارف ارزي در 60 سال اخير  96 - 1338 كليك كنيد + فايل كامل پي دي اف