:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۳°
به‌روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۵
شاخص هاي اقتصادي ارديبهشت 96 و رشد ارز و سكه در مقايسه با تورم نشان مي دهد
در مقايسه با تورم نقطه به نقطه 11.8 درصدي سكه طرح قديم به ميزان 2.9 درصد و طرح جديد به ميزان 5.8 درصد بيش از نرخ تورم رشد داشته و نگه داري سكه در اين يكسال منتهي به ارديبهشت 96 سودآور بوده است. اما در اين يكسال دلار به ميزان 3.1 درصد و يورو 5.8 درصد كمتر از نرخ تورم افزايش داشته و به معناي زيان 3.1 درصدي دلار و زيان 5.8 درصدي نگهداري يورو در مقايسه به تورم نقطه به نقطه 11.8 درصدي بوده است
کد خبر: ۹۵۱۵۹
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۵
خبراقتصادي – محسن شمشيري: سكه طرح قديم به ميزان 2.9 درصد و طرح جديد به ميزان  5.8 درصد بيش از نرخ تورم رشد داشته و نگه داري سكه در اين يكسال منتهي به ارديبهشت 96 سودآور بوده است. همچنين دلار به ميزان 3.1 درصد و يورو 5.8 درصد كمتر از نرخ تورم افزايش داشته اند و نگهداري دلار و يورو در اين مدت با زيان مواجه بوده است.  شاخصهاي ماهانه اقتصادي  ارديبهشت ماه 1396 كه به تازگي توسط مديريت كل آمارهاي اقتصادي در اداره آمار اقتصادي بانك مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه در ارديبهشت ماه 1396 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي  طرح قديم در بازار آزاد شهر تهـران  1 ميليون و 184 هزار و 400 تومان و طرح جديد 1 ميليون و 215 هزار و 900 تومان رسيد كـه در مقايسـه بـا مـاه قبـل طرح قديم 0.7 درصد كاهش و طرح جديد 0.3 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سـال 1395بـه ترتيـب  14.7 و 17.6 درصد افزايش داشته است. 
اين ارقام در مقايسه با تورم نقطه به نقطه 11.8 درصدي نشان مي دهد كه سكه طرح قديم به ميزان 2.9 درصد و طرح جديد به ميزان  5.8 درصد بيش از نرخ تورم رشد داشته و نگه داري سكه در اين يكسال منتهي به ارديبهشت 96 سودآور بوده است. 

در دو ماه اول سال 1396 متوسط قيمت فروش يك سـكه تمـام بهـار آزادي در بـازار آزاد شـهر تهران با طرح قديم  1 ميليون و 188 هزار و 200 تومان  و با طرح جديد  1 ميليون 214 هزار و 400 تومان  بود كه نسبت به دوره مشابه سـال 95 به ترتيب 15.6 و 17.9 درصد افزايش يافته است 

متوسط قيمت فروش يك دلار آمريكا و يك يورو (اسكناس ) در بازار آزاد شهر تهران نيز نشان مي دهد كه در ارديبهشت ماه 1396 متوسط قيمت فروش يك دلار آمريكا و يك يورو در بازار آزاد شـهر تهران به ترتيب 3760.2 تومان و 4175  تومان بود كه نسـبت بـه مـاه قبـل دلار0.4درصـد كـاهش و يورو 1.9 درصد افزايش و در مقايسه با ماه مشابه سـال 1395 دلار 8.7 درصـد و يـورو 6 درصـد افزايش داشته است 
مقايسه نرخ رشد دلار و يورو در مقايسه با تورم نقطه به نقطه 11.8 درصدي يكسال منتهي به ارديبهشت نشان مي دهد كه در اين يكسال دلار به ميزان 3.1 درصد و يورو 5.8 درصد كمتر از نرخ تورم افزايش داشته اند و نگهداري دلار و يورو در اين مدت نه تنها با سود مواجه نبوده بلكه به معناي زيان 3.1 درصدي دلار و زيان 5.8 درصدي نگهداري يورو بوده است. 
در دو ماه اول سال 1396 متوسط قيمت فروش يك دلار آمريكا و يك يورو در بـازار آزاد شهر تهران به ترتيب 3767.7 و 4140.2  تومان بـود كـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل دلار 8.4درصد و يورو 4.9 درصد افزايش داشته است 

 

سال

نرخ دلار

به تومان

درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل

نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به مدت مشابه سال قبل

تفاوت نرخ تورم با رشد نرخ دلار – تقويت نرخ مبادله به نفع ريال

اسفند 90

1204

15.3

20.5

5.2

اسفند 91

2607

116.4

41.2

75.2-

اسفند 92

3184

22.1

19.7

2.4-

اسفند 93

3280

3

16.2

13.2

اسفند 94

3450

5.2

8.3

3.1

اسفند 95

3644

5.6

11.9

6.3

فروردين 95

3493

4.7

7.4

2.7

فروردين 96

3777

8.1

12.6

4.5

اسفند 92 تا فروردين 96 اثر سياست ثبات بازار ارز در دولت روحاني

3777-3184

18.6

65.5

46.9شاخص بهاي مصرفي، توليد كننده و صادراتي 

شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشـت مـاه 1396 به عدد 266.1 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.2 درصـد و 11.8 درصد افزايش يافته است.
شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي براي استان تهـران در ارديبهشـت مـاه 1396 بـه عدد 252.5رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيـب 0.6 درصـد و 12.1درصـد افزايش يافته است 
متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شـهري ايـران در دو مـاه اول سال 1396 به عدد 265.9رسيد كه در مقايسه بـا دوره مشـابه سـال 1395 معـادل 12.2 درصـد افزايش نشان مي دهد.
متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي برا ي استان تهران در دو ماه اول سال 1396 به عدد  251.7 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سـال قبـل 12.3 درصـد افـزايش نشـان مـيدهـد

شاخص بهاي توليد كننده در ايران نيز در ارديبهشت ماه 1396 بـه عـدد .236.2 رسـيد كـه نسبت به ماه قبل كاهش ناچيزي داشته و نسبت به مـاه مشـابه سـال قبـل 8.5 درصـد افـزايش يافته است. 
متوسط شاخص بهاي توليدكننده در ايـران در دو مـاه اول سـال 1396 بـه عـدد 236.3 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.9 درصد افزايش نشان مي دهد.

شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در ارديبهشت ماه 1396 به عـدد 241.2 رسـيد كه نسبت به ماه قبـل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتيـب 0.1 درصـد و 15.5 درصـد افـزايش يافته است 
متوســط شــاخص بهــاي كالاهــاي صــادراتي در ايــران در دو مــاه اول ســال 1396 بــه عــدد 241.1 رســيد كــه نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 14.7درصــد افــزايش نشان ميدهد 

دستمزد كارگران ساختماني 

شاخص دستمزد كارگران ساختماني در ارديبهشت ماه 1396 بـه عـدد 283 رسـيد كـه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1395 بهترتيب 0.9 درصد و 8.4 درصد افزايش داشـته اسـت. در اين ماه شاخصهاي دستمزد بنا وكارگر ساده ساختماني به ترتيب بـه اعـداد 248.8و 261.2 رسيد كه نسبت به ماه قبل شاخص دستمزد بنا و كارگر ساده هر يك 0.8 درصد و در مقايسـه بـا ماه مشابه سال 1395 به ترتيب 6 درصد و  3.7 درصد افزايش داشته است
متوسط شاخص دستمزد كارگران ساختماني در دو ماه اول سـال 1396 بـه عـدد 281.8 رسيد كه درمقايسه با سال قبل 8.4 درصد افزايش نشـان مـي دهـد. در دو مـاه اول سـال 1396 متوسط شاخصهاي دستمزد بنا و كارگر سـاده سـاختماني به ترتيب بـه اعـداد 247.8 و 260.2 رســـيد كه نســـبت بـــه دوره مشـــابه ســـال 1395 بـــه ترتيـــب 6.1 درصـــد و 4 درصـــد افزايش داشته است 


سفته و برات 

در ارديبهشت ماه 1396 حدود 34 ميليارد ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كــه در مقايســه بــا مــاه قبــل  80 درصــد و نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 7.4 درصــد افزايش يافته است
در دو ماه اول سال 1396 بـالغ بـر 52.8 ميليـارد ريـال سـفته و بـرات در شـهر تهـران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 1395 معادل 4.1 درصـد كـاهش نشـان مـي دهـد 
طبق آمـار شـعبه واخواسـت دادگسـتري اسـتان تهـران در ارديبهشـت مـاه 1396 معـادل 800 برگ سفته و برات به مبلغي معادل 186.2 ميليارد ريال در شهر تهران واخواست شد. در اين ماه شاخصهاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب بـه اعـداد 48.7 و53 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 53.6 درصد و 48.9درصد افزايش و نسبت بـه مـاه مشـابه سال قبل به ترتيب 13.2 درصد و 14.8 درصد كاهش داشته است.
شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در ارديبهشت مـاه 1396 بـه عدد 108.8 رسـيد. عـدد شـاخص مـذكور در ارديبهشـت مـاه 1395 معـادل 110.7 بـوده اسـت
در دو ماه اول سال 1396 حدود 1.2 هزار برگ سفته و بـرات بـه مبلغـي معـادل 311.1 ميليــارد ريــال در شــهر تهــران واخواســت شـد. در ايــن دوره متوســط شــاخصهــاي تعــداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد 40.2 و 44.3 رسيد كه نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل از نظر تعداد 6.3 درصد كاهش و از نظر مبلغ 20.1 درصد افزايش نشان ميدهد.
شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول سال 1396 به عدد 110.5رسـيد. عـدد شـاخص مـذكور در دو مـاه اول سـال 1395 معـادل 74.9بـوده اسـت
در ارديبهشت ماه 1396 بالغ بر 31.8 ميليارد سهم به ارزشـي بـالغ بـر 675.6 هـزار ميليـارد ريـال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين مـاه شـاخصهـاي تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شـده به ترتيب به اعداد 522.2و 400.8 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 98.2 درصد و 130.6 درصـد و نسبت به ماه مشابه سال 1395 به ترتيب 30.5درصد و 36.9 درصد افزايش داشته است 
در دو ماه اول سال 1396 بالغ بر 47.9 ميليارد سهم به ارزشي بالغ بر 108.4 هزار ميليارد ريـال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين دوره متوسط شاخصهاي تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شده به ترتيب به اعداد 392.9 و 287.3 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال 1395 تعداد سهام 0.2درصـد افزايش و ارزش سهام 4.9 درصد كاهش نشان ميدهد.

نام:
ایمیل:
* نظر: