:
كمينه:۸°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۲
شــرڪــت بــيمــه ســامــان پــوشــش هاي مــربــوط بــه بــيمــه نــامــه های مــســافــرتــي را بــا افــزودن گــزیــنــه «ڪــرونــا» بــه روزرســانــي كرد.
کد خبر: ۱۴۹۲۹۱
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۷
اقتصادگردان- به گــزارش روابــط عــمــومــي بــيمــه ســامــان،بــا شــيوع ويروس كرونــا كه بــه تــازگــي مــوجــب نــگــرانــي مــســافــران خــصــوصــا در خــارج ازكشــور شــده،شــرڪــت بــيمــه ســامــان پــوشــش هزينــه هاي مــرتــبــط بــا ويروس كرونــا را نــيز بــه پــوشــش های بــيمــه نــامــه درمــان مــســافــرتــي خــود اضــافــه ڪــرد.
درواقــع شــرڪــت بــیــمــه ســامــان اولــیــن شــرڪــت بــیــمــه ای درڪــشــور اســت ڪــه ایــن خــدمــت مــهم را در ســبــد بــیــمــه ای خــود گــنــجــانــده اســتــ.
بــراينــاســاس،مــســافــران بــا خــريد بــيمــه مــســافــرتــي ســامــان،بــدون پــرداخــت وجــه اضــافــي،از پــوشــشــ‌هاي مــربــوط بــه ایــن بــیــمــاری در ســفــر بــه نــقــاط مــخــتــلــف دنــيا بــرخــوردارمــی شــونــد.
بــیــمهنــامــه مــســافــرتــی ســامــان،یــڪــی ازجــامــع تــریــن بــیــمــه نــامــه های ســفــر درڪــشــور بــوده ڪــه ریــســک های قــبــل ازســفــر،حــیــن ســفــر مــســافــران ایــرانــی،لــغــو ســفــر قــبــل از عــزیــمــت و همــچــنــیــن هزیــنــه های درمــانــی در خــارج از ایــران و در عــیــن حــال هزیــنــه های لــغــو و بــرگــشــت زودهنــگــام از ســفــر را بــر اثــر حــوادث یــاد شــده در بــیــمــه نــامــه ،ســرقــت و آتــش ســوزی مــنــزل در طــول مــدت ســفــر تــحــت پــوشــش خــود قــرار مــی دهد.
بــیــمهنــامــه مــســافــرتــی ســامــان بــا بــیــش از 55 هزار مــرڪــز درمــانــی طــرف قــرارداد بــوده و همــه هزیــنــه های بــســتــری و اقــامــت همــراه بــیــمــار،خــســارت مــالــی بــه اشــخــاص ثــالــث و اجــاره و اســڪــان مــوقــت بــیــمــه‌گــذار و خــانــواده آن را در مــقــصــد مــســافــر پــرداخــت مــی ڪــنــد.
پــشــتــیــبــانیــایــن بــیــمــه نــامــه 24 ســاعــتــه بــوده و اپــراتــور فــارســی زبــان در هر نــقــطــه ســفــر بــا بــیــمــه گــذار در ارتــبــاط خــواهد بــود.
نام:
ایمیل:
* نظر: