:
كمينه:۶.۵۹°
بیشینه:۱۱.۹۹°
به‌روز شده در: ۰۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۱
چنانچه سهام شناور شرکتی به بیش از 20 درصد برسد برحسب قانون توسعه و ابزارها و نهادهای مالی می‌تواند از معافیت مالیاتی دو برابری بهره‌مند شود این قاعده در خصوص شرکت‌هایپذیرش‌شده در فرابورس ایران نیز موضوعیت دارد. از طرف دیگر این شاخص برای ماندگاری در تابلوهای بورس نیز ملاک عمل است
کد خبر: ۱۴۵۹۵۹
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۰
اقتصاد گردان - مقصود پور ابولی 
باتوجه به انتشار اطلاعات مربوط به میزان سهام شناور (Free Float)شرکت‌های سیمان درج‌شده در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره های سه ماهه بررسی مختصری بر مبنای این داده ها انجام شده است. جدول زیر این اطلاعات را از اسفند ماه 1395 تا شهریور ماه 1398 نشان میدهد (برخی دوره ها بدلیل اختصار حذف شده اند):
جدول بعدی حاوی اطلاعات جدول قبلی است ولیکن بر اساس میزان سهام شناور در پایان شهریورماه سال 1398مرتب‌شده است:
مزید استحضار حسب توضیحات ارائه‌شده، سهامداران مدیریتی و غیر مدیریتی به شرح ذیل محاسبه و در سهام شناور منظور شده است:
سهامداران مديريتي: هر سهامداری که یکی از شرایط زیر را داشته باشد سهامدار مديريتي است:
الف) اشخاص حقیقی که به‌واسطۀ سهامداری خود، اقوام نسبی از طبقه اول و دوم و یا اشخاص حقوقی تحت کنترل خود، مجموعاًمساوی یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشند.
ب) اشخاص حقوقی که به‌واسطه سهامداري خود، اشخاص حقوقی تحت کنترل و یا اشخاص حقوقی با کنترل ‌کننده مشترک مجموعاً مساوی یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشند.
سهامداران غیر مدیریتی: به آن¬دسته از سهامداران ناشر که جزء سهامداران مديريتي نباشند، اطلاق می گردد.
همان‌گونه که مستحضر هستید چنانچه سهام شناور شرکتی به بیش از 20 درصد برسد برحسب قانون توسعه و ابزارها و نهادهای مالی می‌تواند از معافیت مالیاتی دو برابری بهره‌مند شود این قاعده در خصوص شرکت‌هایپذیرش‌شده در فرابورس ایران نیز موضوعیت دارد. از طرف دیگر این شاخص برای ماندگاری در تابلوهای بورس نیز ملاک عمل است.
ملاحظه می‌شود که روند افزایش سهام شناور به‌طورکلی در میان شرکت‌های سیمان در طول ماه‌های موردبررسی در اغلب نمادها تداوم دارد و تنها در موارد معدودی همچون سیمان دشتستان و فارس به دلیل عدم عرضه از سوی سهامداران نهادی این شرایط به چشم نمی‌خورد.

  

سهام شناورشرکتهای سیمان پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران

مادر

نماد

نام شرکت

شهریور1398

اسفند 1397

اسفند 1396

اسفند 1395

سیمان تامین

ساروم

سيمان ‌اروميه‌

29.20

26.32

23.31

23.60

سرود

سيمان‌ شاهرود

48.21

48.19

50.80

36.53

سصوفي

سيمان‌ صوفيان‌

29.54

18.42

16.77

9.98

سقاين

سيمان‌ قائن‌

6.45

5.66

2.37

0.02

سفارس

سیمان فارس و خوزستان

35.22

31.59

32.14

18.90

سیمان فارس و خوزستان

سبجنو

سيمان‌ بجنورد

7.29

5.72

1.18

7.97

سبهان

سيمان‌ بهبهان‌

24.40

20.22

11.09

17.39

سخاش

سيمان‌ خاش‌

11.61

6.44

4.26

0.53

سخزر

سيمان‌ خزر

30.28

26.68

0.96

38.04

سخوز

 سيمان خوزستان

39.71

29.93

8.85

17.52

سدور

سيمان‌ دورود

57.03

56.19

39.95

38.50

سغرب

سيمان‌ غرب‌

26.80

26.98

19.92

23.64

سفار

سيمان ‌فارس‌

0.35

0.46

0.01

0.14

سفانو

سيمان فارس نو

15.41

9.58

3.82

10.89

سنير

سيمان‌ سفيد ني‌ريز

16.08

2.16

0.02

1.36

بانک ملی

سيدكو

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

7.74

4.83

1.43

2.52

سشمال

سيمان‌ شمال‌

27.38

23.09

21.37

9.56

سكرما

سيمان‌ كرمان‌

36.11

16.56

34.85

31.97

سمازن

سيمان ‌مازندران‌

10.27

8.84

0.37

3.58

بنیاد

ستران

سيمان‌ تهران‌

48.81

38.30

37.62

50.90

سهگمت

سيمان ‌هگمتان‌

27.77

21.51

21.73

14.83

سيـلام

سيمان‌ ايلام‌

8.60

1.54

0.37

0.28

غدیر

سپاها

سیمان سپاهان

21.86

21.72

23.64

36.79

سشرق

سیمان شرق

27.35

25.05

24.74

16.54

سکرد

سیمان کردستان

9.28

6.24

10.17

3.67

عدالت

ساراب

سيمان‌ داراب‌

26.62

22.18

22.06

21.51

سدشت

صنایع سیمان دشتستان

0.58

0.22

0.05

0.06

سایر شرکتها

ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

8.59

0.98

0.09

0.16

سصفها

سیمان اصفهان

8.33

9.71

4.58

6.50

سهرمز

سيمان ‌هرمزگان‌

13.18

6.44

2.16

0.41

 

نماد

نام شرکت

شهریور1398

اسفند 1397

اسفند 1396

اسفند 1395

سدور

سيمان‌ دورود

57.03

56.19

39.95

38.50

ستران

سيمان‌ تهران‌

48.81

38.30

37.62

50.90

سرود

سيمان‌ شاهرود

48.21

48.19

50.80

36.53

سخوز

سيمان خوزستان

39.71

29.93

8.85

17.52

سكرما

سيمان‌ كرمان‌

36.11

16.56

34.85

31.97

سفارس

سیمان فارس و خوزستان

35.22

31.59

32.14

18.90

سخزر

سيمان‌ خزر

30.28

26.68

0.96

38.04

سصوفي

سيمان‌ صوفيان‌

29.54

18.42

16.77

9.98

ساروم

سيمان ‌اروميه‌

29.20

26.32

23.31

23.60

سهگمت

 سيمان ‌هگمتان‌

27.77

21.51

21.73

14.83

سشمال

سيمان‌ شمال‌

27.38

23.09

21.37

9.56

سشرق

سیمان شرق

27.35

25.05

24.74

16.54

سغرب

سيمان‌ غرب‌

26.80

26.98

19.92

23.64

ساراب

سيمان‌ داراب‌

26.62

22.18

22.06

21.51

سبهان

سيمان‌ بهبهان‌

24.40

20.22

11.09

17.39

سپاها

سیمان سپاهان

21.86

21.72

23.64

36.79

سنير

سيمان‌ سفيد ني‌ريز

16.08

2.16

0.02

1.36

سفانو

سيمان فارس نو

15.41

9.58

3.82

10.89

سهرمز

سيمان ‌هرمزگان‌

13.18

6.44

2.16

0.41

سخاش

سيمان‌ خاش‌

11.61

6.44

4.26

0.53

سمازن

سيمان ‌مازندران‌

10.27

8.84

0.37

3.58

سکرد

سیمان کردستان

9.28

6.24

10.17

3.67

سيـلام

سيمان‌ ايلام‌

8.60

1.54

0.37

0.28

ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

8.59

0.98

0.09

0.16

سصفها

سیمان اصفهان

8.33

9.71

4.58

6.50

سيدكو

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

7.74

4.83

1.43

2.52

سبجنو

سيمان‌ بجنورد

7.29

5.72

1.18

7.97

سقاين

سيمان‌ قائن‌

6.45

5.66

2.37

0.02

سدشت

صنایع سیمان دشتستان

0.58

0.22

0.05

0.06

سفار

سيمان ‌فارس‌

0.35

0.46

0.01

0.14

نام:
ایمیل:
* نظر: