:
كمينه:۲۵°
بیشینه:۳۹°
به‌روز شده در: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۰
12 درصد چك هاي مبادله اي برگشت خورد
در مهرماه ١٣٩٨ به ميزان 10 درصد تعداد چك هاي وصولي را چك هاي رمزدار تشكيل داده كه بيش از 61 درصد مبلغ وصولي چك ها را به خود اختصاص داده است كه نشان مي دهد همچنان فعالان اقتصادي براي وصول مبالغ قرارداد و فروش خود به چك رمزدار توجه دارند و كمتر از چك عادي استفاده مي كنند
کد خبر: ۱۴۵۶۰۴
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۲
اقتصادگردان-
در مهرماه ١٣٩٨ به ميزان 10 درصد تعداد چك هاي وصولي را چك هاي رمزدار تشكيل داده كه بيش از 61 درصد مبلغ وصولي چك ها را به خود اختصاص داده است كه نشان مي دهد همچنان فعالان اقتصادي براي وصول مبالغ قرارداد و فروش خود به چك رمزدار توجه دارند و كمتر از چك عادي استفاده مي كنند.
به گزارش اقتصادگردان، همچنين از 7.3 ميليون چك مبادله شده به ميزان 6.7 ميليون وصولي و 618 هزار چك برگشت خورده كه تعداد برگشتي ها به ميزان 8.4 درصد چك هاي مبادله شده بوده است.
از سوي ديگر، از 844 هزار ميليارد ريال مبلغ چك مبادله شده به ميزان 741 هزار ميليارد ريال وصول و مبلغ 103 هزار ميليارد ريال برگشت خورده است به عبارت ديگر،  مبلغ چك هاي برگشتي معادل 12.2 درصد كل مبلغ چك هاي مبادله اي بوده است.
درکل کشور حدود ٧٨٧ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ١١٧٨هـزار ميليارد ريال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتيـب 3.2 درصـد و 1.7 درصـد کاهش داشته است
در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢٤٦ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حـدود ٦٩٥ هزار ميليارد ريال وصول شد. در ماه مذکور ٤٦ درصد از تعداد چکهاي رمزدار وصولي در سه استان تهـران (٣١ درصـد)، خراسان رضوي (8درصد) و اصفهان 7.6 درصد) وصول شده است که بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بودهاند. همچنــين  ٦٩ درصــد از ارزش چــکهــاي فــوق در اســتانهــاي تهــران 59 درصــد)، اصفهان (٧/٥ درصد) و خراسان رضوی (٧/٤ درصد) وصول شده است
چکهاي وصولي بر حسب عادي و رمزدار: در مهرماه ١٣٩٨ ،در کلکشور بالغ بر 7.5 ميليون فقره چک وصول شد کـه از ايـن تعـداد بالغ بر 6.7 ميليون فقره عادي و حدود 0.8 ميليون فقره رمزدار بوده است. بر اين اساس درکـل کشـور ٨٩ درصد از کل تعداد چکهاي وصولي، عادي و 10.5 درصد رمزدار بوده است
 در ماه مورد بررسی، در کل کشور بالغ بر ١٩١٩ هزار ميليارد ريال چک وصول شد که بالغ بـر ٧٤١ هزار ميليارد ريال چک عادي و حدود ١١٧٨ هزار ميليارد ريال چک رمزدار ميباشد. به عبارتي درکــل کشــور 38.6 درصــد ازکــل ارزش چــکهــاي وصــولي،عــادي و 64.4 درصــد رمــزداربــوده اســت
همچنين بالغ بر ٦١٨ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٣ هـزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۲ درصد و ۴.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش تعادل، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٤٤ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٣٥ هـزار میلیارد ریال مبادله شد.
در مهرماه سال جاری ۵۰.۳ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشـور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۱ درصد، ١٠ درصد و ۸.۲ درصـد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
همچنین ۶۴.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۶ درصد)، خراسان رضوی (۶.۵ درصد) و اصفهان (۶.۱ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
چک‌های وصولی
بالغ بر ٦ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٤١ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۹ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹۱.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌ای و ۸۷.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در مهرماه ١٣٩٨ در استان تهران حدود ٢ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشـی حـدود ٣٨٣ هـزار میلیارد ریال وصول شد.
در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۲.۳ درصد و از نظر ارزش ۸۷.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۹ درصد)، البـرز و یزد (هرکدام ۹۲.۶ درصد) و خراسان رضوی (۹۲.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۲ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۸۷.۸ درصد) و خراسـان شـمالی (۸۸.۵ درصـد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱.۱ درصد)، البرز (۹۰.۹ درصد) و بوشهر (۸۹.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خراسان جنوبی (٨٠ درصد)، سیستان و بلوچستان (۸۲.۹ درصد) و هرمزگان (۸۳.۲ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
چک‌های برگشتی
بالغ بر ٦١٨ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٣ هـزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۲ درصد و ۴.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ١٨١ هزار فقره چک بـه ارزشـی حـدود ٥٣ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شد.
در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۸.۴ درصد از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌ای و ۱۲.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۷.۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۲.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۴.۸ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۲.۲ درصد) و خراسان شمالی (۱۱.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۱ درصد)، البرز و یزد (هر کدام ۷.۴ درصد) و خراسان رضوی (۷.۸ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنـوبی (٢٠ درصد)، سیستان و بلوچستان (۱۷.۱ درصد) و هرمزگان (۱۶.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۸.۹ درصد)، البرز (۹.۱ درصد) و بوشهر (۱۰.۲ درصد) کم‌ترین نسـبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
چک‌های برگشتی به تفکیک علل
حدود ٥٩٤ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٧ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۵ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر ١٧٠ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٩ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر مبلغ ۹۲.۹ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.نام:
ایمیل:
* نظر: