:
كمينه:۲۵°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۲
10 ميليون ابزار پذيرش پرداخت در كشور
در شهریور ماه ۱۳۹۸ در حدود ۹ میلیون و ۹۱۱ هزار ابزار پذیرش در سراسر کشور فعال بوده که با استفاده از آنها در مجموع به ارزش دو هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال تراکنش انجام شده است. بر اين اساس سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار در مدت مذکور بالغ بر ۲۵ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان اعلام شده كه سرانه هر دستگاه کارتخوان بالغ بر ۲۹ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان است که از سایر ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک بیشتر است.
کد خبر: ۱۴۳۷۷۹
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۳
اقتصادگردان-حسين بداغي
در شهریور ماه ۱۳۹۸ در حدود ۹ میلیون و ۹۱۱ هزار ابزار پذیرش در سراسر کشور فعال بوده که با استفاده از آنها در مجموع به ارزش دو هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال تراکنش انجام شده است. بر اين اساس سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار در مدت مذکور بالغ بر ۲۵ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان اعلام شده كه سرانه هر دستگاه کارتخوان بالغ بر ۲۹ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان است که از سایر ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک بیشتر است.
به گزارش اقتصادگردان، گزارش شاپرک در خصوص رایج ترین ابزار پذیرش فعال کشور یعنی کارتخوان فروشگاهی حاکی از آن است که در حدود ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار دستگاه از این ابزار در کشور فعال بوده که ارزش تراکنش‌های انجام شده توسط این ابزار بالغ بر دو هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است، همین موضوع باعث شده تا بیشترین سرانه مبلغ تراکنش‌های هر ابزار پذیرش متعلق با ۲۹ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان به کارتخوان اختصاص یابد، همچنین در شهریورماه بالغ بر یک میلیون و ۳۷ هزار ابزار پذیرش اینترنتی فعال در شبکه پرداخت الکترونیک وجود داشته که ارزش تراکنش آنها انجام شده توسط این ابزارها در حدود  ۲۵۵ میلیارد ریال بوده و همین موضوع باعث شده تا سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان برسد.
کارتخوان فروشگاهی با سهم 87 درصدی, بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.
بیشترین سهم بازار تراکنشهای شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی میباشد. این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی, تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی, فراگیر بودن این ابزار, عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را میتوان از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنشهای ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست. این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی, به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز میباشد که ممکن است هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد
این گزارش در خصوص ابزار پذیرش موبایلی نشان از فعالیت یک میلیون و ۲۲۵ هزار ابزار پذیرش در شهریورماه سال جاری دارد که ارزش تراکنش‌های آن بالغ بر ۹ میلیارد ریال بوده که سرانه تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی را به ۷۶۴ هزار تومان رسانده است.
در شهریور ماه1398 بالغ بر 2300 میلیون تراکنش با ارزش 2505 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مرداد ماه رشد 2- درصدی در تعداد و 4- درصدی در ارزش ریالی داشته است. تراکنشهای شهریور1398 به نسبت ماه مشابه سال 1397 از نظر تعدادی 24 درصد و از نظر ریالی 2 درصد رشد داشته است. اما بخشی از رشد ارزش ریالی تراکنشها ناشی از تورم در مدت مورد بررسی بوده است. از جمله سایر عوامل تاثیر گذار بر رشد تعداد و مبلغ تراکنشهای شاپرک, میتوان به افزایش تعداد ابزارهای پذیرش, دارندگان کارت, کارت و افزایش میل به استفاده از شیوه های مختلف پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی, اشاره نمود
ارزش اسمی تراکنشهای شهریور1398 نسبت به مرداد ماه رشد 4- درصدی داشته و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنشها در شهریور1398 رشد 4 -درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنشها در واقع ارزش تراکنشهای شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم میباشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنشهای شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است, ارزش حقیقی تراکنشهای شاپرکی را تشکیل میدهد
رشد 2 درصدی در ارزش اسمی تراکنشها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنشها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است 20 -درصد میباشد.
تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به مرداد ماه رشد 1 درصدی را تجربه نموده اند که به نظر میرسد سبب این مقدار افزایش, افزایش 1 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی میباشد. ابزارهای پذیرش اینترنتی در شهریور1398 نسبت به مرداد ماه رشد 6 درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش 2 درصدی همراه بوده است
متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در شهریور1398 به ميزان 232 تراکنش میباشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش 9 واحدی  4 -درصدی را تجربه نموده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی میباشد. در شهریور ماه متوسط تعداد تراکنشهای اینترنتی با کاهش 2 درصدی از 140 تراکنش در مرداد ماه 1398 به 138 تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 117 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش 2 واحدی همراه بوده است . متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 11 واحد کاهش نسبت به مرداد1398 به 263 عدد در شهریور ماه رسیده است
متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در شهریور1398 ماه با افزایش 251 هزار تومان به 246 میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش 5 هزار توماني نسبت به مرداد ماه به 764 هزار تومان به ازای هر ابزار در شهریور ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار كارتخوان فروشگاهی نیز بيش از 29 میلیون تومان میباشد که این میزان نیز نسبت مرداد ماه نزديك به 2 میلیون تومان کاهش را تجربه نموده است
سهم تعدادی و مبلغی تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی در شهریور1398 نسبت به مرداد ماه به ترتیب کاهش 54 صدم و کاهش 1/1 درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی در شهریور1398 نسبت به مرداد به ترتیب افزایش 41 صدم  و افزایش 1 درصدی را تجربه نموده اند. در بررسی تعداد و مبلغ تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش 13 صدم درصدی در تعداد تراکنشها و افزایش 25 هزارم درصدی در مبلغ تراکنشها مشهود میباشد.
تعداد و مبلغ تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی در شهریور ماه1398 نسبت به شهریور1397 با کاهش 1 درصدی همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی افزایش 1 درصد را تجربه نموده است. همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با افزایش 9 صدم درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنشهای این ابزار نیز با افزایش 89 هزارم درصدی همراه بوده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: