:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۳°
به‌روز شده در: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۹
ارتقای نسبت سود ناویژه به فروش در صنعت سیمان
فروش و درآمدهای عملیاتی در دوره موردبررسی افزایش 46 درصدی یافته و از 1608 میلیارد تومان به حدود 2350 میلیارد تومان بالغ شده است. بهای تمام‌شده کالای فروش رفته ازنظر ریالی رشد حدود 44 درصدی یافته و از 1139 میلیارد تومان به 1637 میلیارد تومان افزایش‌یافته است ولیکن به دلیل رشد مناسب‌تر فروش ریالی، نسبت بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به فروش از حدود 71% به زیر 70% تقلیل یافته است. با توجه به افزایش مناسب‌تر فروش در قیاس با بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، سود ناویژه توانسته است از 469 میلیارد تومان در دوره مشابه سال قبل به 713 میلیارد تومان در سال جاری برسد. نسبت سود ناویژه به فروش نیز از حدود29 درصد به کمی بیش از30 درصد ارتقا نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۴۰۷۲۱
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰

اقتصاد گردان -  مقصود پورابولی:  با عنایت به انتشار اطلاعات مالی اغلب شرکت‌های سیمان در سامانه کدال، در ادامه تعدادی برخی شاخص‌های مهم سود و زیانی و کارایی 38 شرکت سیمان برای دوره مالی منتهی به پایان خردادماه موردمحاسبه قرارگرفته است. اطلاعات شرکت‌های سیمان ساوه و آبیک که در زمره شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار سرمایه نمی‌باشند نیز علاوه بر این شرکت‌ها در جداول ارائه‌شده مورداستفاده قرارگرفته‌اند.

گزارش نسبت های صنعت سیمان فایل پی دی اف کلیک کنید

 دوره مالی اطلاعات اساساً پایان خردادماه 1398 بوده ولیکن در خصوص شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی منطبق نیست اطلاعات مالی ارائه‌شده با نزدیک‌ترین تاریخ ممکن به پایان خردادماه مدنظر قرارگرفته است. توجه دارند که این اطلاعات در خصوص تمامی شرکت‌هاسه‌ماهه نیست و با توجه به تاریخ پایانی سال مالی آن‌ها دوره مالی مربوطه می‌تواند چندماهه باشد. ذیلاً گروه‌بندی سال مالی شرکت‌ها و دوره مالی بهره‌برداری شده جهت ملاحظه ارائه می‌شود:

سال مالی منطبق با سال شمسی (دوره مالی استفاده‌شده 3 ماهه است):

شرکت‌های سیمان: ارومیه، تهران، غرب، فارس، فارس نو، خوزستان، بهبهان، بجنورد، خزر، ممتازان، سفید نی‌ریز، خاش، قاین، شاهرود، اصفهان، دورود، ساوه، آبیک، باقران، کارون، داراب، لارستان، سفید ارومیه

سال مالی منطبق با پایان شهریور (دوره مالی استفاده‌شده 9 ماهه و منتهی به 31 خردادماه1398است):

شرکت‌های‌ سیمان شرق، سپاهان، دشتستان، لار سبزوار، کردستان

سال مالی منطبق با پایان آذرماه (دوره مالی استفاده‌شده 6 ماهه و منتهی به 31 خردادماه 1398 است):

شرکت‌های سیمان کرمان، مازندران، شمال، ساروج بوشهر، اردبیل، غرب آسیا

سال مالی منطبق با پایان دی‌ماه (دوره مالی استفاده‌شده 3 ماهه و منتهی به 31 فروردین‌ماه1398است):

شرکت‌های سیمان هگمتان، ایلام

سال مالی منطبق با پایان آبان ماه (دوره مالی استفاده‌شده 6 ماهه و منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه1398است):

شرکت سیمان هرمزگان

سایر توضیحات:

شرکت‌های سیمان باقران و غرب آسیا اخیراً به بهره‌برداری رسیده بنابراین اطلاعات دوره‌های قبل در خصوص این شرکت قابلیت مقایسه نخواهد داشت.

صورت‌های مالی شرکت سیمان تهران به‌عنوان شرکت اصلی استفاده‌شده و اطلاعات تلفیقی آن مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. در خصوص شرکت‌هایی همچون سیمان سپاهان، داراب، دشتستان، ایلام و هگمتان نیز به دلیل اینکه فعالیت شرکت‌های فرعی آن‌ها تولید سیمان نبوده، صورت‌های مالی شرکت اصلی مورداستفاده قرارگرفته است. صورت‌های مالی شرکت سیمان فارس و خوزستان و سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) به دلیل ساختار تماماً هلدینگی آن‌ها مورداستفاده قرار نگرفته است.

در ابتدا سود و زیان و ترازنامه تجمیعی این شرکت‌هاارائه می‌شود:افزایش 46 درصدی فروش و درآمد عملیاتی


در بررسی کلی سود و زیان تجمیعی صنعت (مقایسه دوره مالی جاری با دوره مشابه سال قبل) می‌توان این نکات را مشاهده کرد:

1- فروش و درآمدهای عملیاتی در دوره موردبررسی افزایش 46 درصدی یافته و از 1608 میلیارد تومان به حدود 2350 میلیارد تومان بالغ شده است.

2- بهای تمام‌شده کالای فروش رفته ازنظر ریالی رشد حدود 44 درصدی یافته و از 1139 میلیارد تومان به 1637 میلیارد تومان افزایش‌یافته است ولیکن به دلیل رشد مناسب‌تر فروش ریالی، نسبت بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به فروش از حدود 71% به زیر 70% تقلیل یافته است. با توجه به افزایش مناسب‌تر فروش در قیاس با بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، سود ناویژه توانسته است از 469 میلیارد تومان در دوره مشابه سال قبل به 713 میلیارد تومان در سال جاری برسد. نسبت سود ناویژه به فروش نیز از حدود29 درصد به کمی بیش از30 درصد ارتقا نشان می‌دهد.

3- هزینه‌های اداری و توزیع و فروش نیز از 205 میلیارد تومان در دوره مشابه سال گذشتهبه 286 میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد 39 درصدی است. نسبت این هزینه‌ها به فروش نیز همانند سال گذشته با کاهش مختصری در حدود 12 درصد فروش باقی‌مانده است.

4- برآیند اقلام اشاره‌شده در بندهای پیشین و نیز با لحاظ نمودن سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، موجبات افزایش سود عملیاتی این صنعت از 238 میلیارد تومان به 425 میلیارد تومان را در دوره جاری رقم‌زده است که حکایت از رشد حدود 79 درصدی دارد. نسبت سود عملیاتی به فروش نیز با بهبود مناسبی از حدود 15 درصد در دوره مالی قبل به بیش از18 درصد در دوره مالی جاری بالغ شده است.

5- با لحاظ نمودن اثرات درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی و البته اثرات مالیات، درنهایت سود خالص از حدود89.3 میلیارد تومان به حدود 348 میلیارد تومان در دوره جاری افزایش‌یافته که نشانگر رشد بیش از 289 درصدی است. نسبت سود خالص به فروش نیز از حدود 6 درصد در دورهمالی قبل تا سطحنزدیک 15 درصد در سال جاری بهبود نشان می‌دهد.

گرچه بهبود ارقام مطلق در صورت سود و زیان مشهود است ولیکن به نظر می‌رسد در قیاس با سال مالی قبل، رشد هزینه‌ها از رشد درآمدها پیشی گرفته است. روشن است که نسبت سود ناویژه به فروش تقریباً در سطح سال مالی قبل و حتی اندکی بهتر است ولیکن نسبت هزینه‌های اداری به فروش از حدود 10.8% در سال مالی قبل به 12.2% در دوره مالی جدید افزایش‌یافته در مقابل نسبت سود عملیاتی به فروش از حدود 21% به حوالی 18% تنزل پیداکرده است. درنهایت نسبت سود ویژه به فروش از 15.6% در سال مالی قبل به 14.8% در دوره مالی مورد گزارش افول نشان می‌دهد.5 صفحه بعدی مرتبط به برخی نسبت‌های سود و زیاناستخراج‌شده از صورت سود و زیان شرکت‌هامی‌باشد. درواقع نسبت برخی اقلام کلیدی صورت مزبور در قیاس با فروش هر شرکت برای سه دوره متوالی موردمحاسبهقرارگرفته‌اند. سود ناویژه، هزینه‌های اداری و توزیع، سود عملیاتی، هزینه‌های مالی و سود خالص به‌صورت درصدی از فروش هر شرکت در دوره‌هایموردبحثاستخراج‌شده‌اند.

6 صفحه انتهایی به محاسبه نسبت‌های کارایی و نیز ترکیب دارایی‌ها در ترازنامه اختصاص دارد. در نسبت‌های کارایی از اقلام فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته (در صورت سود و زیان) برای استخراج دفعات گردش موجودی کالا و حساب‌های دریافتنی تجاری و همچنین دوره وصول مطالبات و ... بهره گرفته‌شده است. تعدیلات لازم به‌منظور ایجاد قابلیت مقایسه نسبت‌های فعالیت شرکت‌ها با دوره‌های مالی مختلف در صورت لزوم صورت گرفته است.

در ذیل هریک از صفحات مربوط به نسبت‌های استخراجی، طبقه‌بندیشرکت‌ها برحسب دامنه‌هایتعیین‌شده جهت ملاحظه ارائه‌شده، توضیح اینکه این طبقه‌بندی‌هاصرفاً برمبنای قضاوت شخصی صورت گرفته و می‌تواند در معرض اصلاح و تعدیل و بازبینی قرار گیرد


  

نسبت سودناویژه به فروش

سهامدار

شرکت

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

جایگاه درصنعت

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

تامین اجتماعی

سیمان ارومیه

43.43%

39.91%

34.25%

A

B

B

سیمان آبیک

41.06%

45.18%

34.93%

A

A

B

سیمان بجنورد

37.63%

39.77%

25.22%

B

B

C

سیمان بهبهان

31.30%

36.60%

47.24%

B

B

A

سیمان خاش

25.83%

30.10%

28.29%

C

B

C

سیمان خزر

23.02%

31.04%

29.33%

C

B

C

سیمان خوزستان

42.58%

25.47%

40.63%

A

C

A

سیمان دورود

13.34%

17.31%

18.29%

D

D

D

سیمان ساوه

47.83%

39.80%

39.24%

A

B

B

سیمان شاهرود

31.96%

34.62%

27.31%

B

B

C

سیمان صوفیان

21.60%

28.97%

26.91%

C

C

C

سیمان غرب

21.88%

37.83%

30.82%

C

B

B

سیمان فارس

26.20%

25.07%

27.46%

C

C

C

سیمان فارس نو

45.14%

40.72%

50.61%

A

A

A

سیمان قاین

34.07%

24.55%

25.54%

B

C

C

سیمان نی ریز

46.61%

37.40%

38.20%

A

B

B

بنیاد مستضعفان

سیمان ایلام

17.38%

3.17%

22.99%

D

ERR

C

سیمان تهران

14.45%

18.15%

22.40%

D

D

C

سیمان هگمتان

34.22%

29.34%

32.60%

B

C

B

بانک ملی

سیمان ساروج

46.30%

29.70%

36.02%

A

C

B

سیمان شمال

26.01%

25.32%

29.97%

C

C

C

سیمان کرمان

29.01%

35.14%

35.34%

C

B

B

سیمان مازندران

37.05%

43.37%

38.28%

B

A

B

توسعه غدیر

سیمان سپاهان

35.94%

40.19%

24.35%

B

A

C

سیمان شرق

19.46%

20.07%

15.14%

D

C

D

سیمان کردستان

24.32%

22.35%

23.58%

C

C

C

سایر شرکتها

سیمان اردبیل

34.57%

26.04%

38.21%

B

C

B

سیمان اصفهان

26.01%

22.77%

27.61%

C

C

C

سیمان باقران

6.11%

-7.60%

34.12%

ERR

ERR

B

سیمان داراب

17.67%

16.19%

27.39%

D

D

C

سیمان دشتستان

29.62%

20.39%

25.74%

C

C

C

سیمان سفیدارومیه

11.36%

8.74%

15.39%

D

ERR

D

سیمان غرب آسیا

0.81%

25.21%

9.82%

ERR

C

ERR

سیمان کارون

-86.77%

18.32%

-28.26%

ERR

D

ERR

سیمان لارسبزوار

9.16%

3.84%

5.61%

ERR

ERR

ERR

سیمان لارستان

19.27%

17.74%

17.94%

D

D

D

سیمان ممتازان

47.32%

44.61%

53.33%

A

A

A

سیمان هرمزگان

28.32%

26.25%

26.99%

C

C

C

میانگین صنعت

31.43%

29.15%

30.50%

دامنه مورد محاسبه برای هر گروه:

تعداد شرکت در گروه

گروه

از

تا

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

D

10.00%

19.99%

7

5

4

C

20.00%

29.99%

11

14

16

B

30.00%

39.99%

8

10

11

A

40.00%

60.00%

8

5

4

ERR

خارج از دامنه

4

4

3

 

نسبت هزینه های اداری و توزیع به فروش

سهامدار

شرکت

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

جایگاه درصنعت

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

تامین اجتماعی

سیمان ارومیه

3.63%

3.30%

4.44%

A

A

A

سیمان آبیک

10.82%

4.45%

8.72%

C

A

B

سیمان بجنورد

3.50%

3.68%

4.08%

A

A

A

سیمان بهبهان

17.15%

16.67%

15.79%

D

D

D

سیمان خاش

7.04%

10.39%

7.87%

B

C

B

سیمان خزر

5.23%

10.61%

6.66%

B

C

B

سیمان خوزستان

17.99%

8.25%

9.71%

D

B

B

سیمان دورود

13.15%

11.39%

13.72%

C

C

C

سیمان ساوه

11.25%

3.11%

4.57%

C

A

A

سیمان شاهرود

11.03%

8.03%

6.78%

C

B

B

سیمان صوفیان

9.50%

7.16%

9.61%

B

B

B

سیمان غرب

9.02%

6.11%

6.63%

B

B

B

سیمان فارس

5.84%

7.20%

6.42%

B

B

B

سیمان فارس نو

18.18%

18.91%

19.75%

D

D

D

سیمان قاین

5.73%

9.22%

7.58%

B

B

B

سیمان نی ریز

17.12%

18.23%

16.94%

D

D

D

بنیاد مستضعفان

سیمان ایلام

12.90%

17.05%

14.47%

C

D

C

سیمان تهران

5.20%

7.33%

6.66%

B

B

B

سیمان هگمتان

15.97%

12.92%

10.36%

D

C

C

بانک ملی

سیمان ساروج

15.59%

13.37%

17.80%

D

C

D

سیمان شمال

7.86%

11.79%

15.83%

B

C

D

سیمان کرمان

11.63%

16.89%

13.87%

C

D

C

سیمان مازندران

16.65%

17.67%

21.74%

D

D

D

توسعه غدیر

سیمان سپاهان

26.53%

21.40%

11.08%

D

D

C

سیمان شرق

5.40%

12.98%

6.89%

B

C

B

سیمان کردستان

9.16%

7.70%

8.51%

B

B

B

سایر شرکتها

سیمان اردبیل

8.89%

10.17%

7.79%

B

C

B

سیمان اصفهان

12.08%

14.81%

14.43%

C

C

C

سیمان باقران

4.77%

5.58%

7.37%

A

B

B

سیمان داراب

8.03%

5.78%

6.10%

B

B

B

سیمان دشتستان

9.79%

15.96%

14.74%

B

D

C

سیمان سفیدارومیه

7.46%

5.79%

7.97%

B

B

B

سیمان غرب آسیا

10.18%

150.84%

14.09%

C

ERR

C

سیمان کارون

41.80%

15.26%

21.16%

ERR

D

D

سیمان لارسبزوار

15.68%

11.33%

11.53%

D

C

C

سیمان لارستان

18.97%

22.88%

14.81%

D

D

C

سیمان ممتازان

20.23%

18.77%

16.72%

D

D

D

سیمان هرمزگان

14.31%

19.45%

19.22%

C

D

D

میانگین صنعت

12.84%

12.75%

11.12%

دامنه مورد محاسبه برای هر گروه:

تعداد شرکت در گروه

گروه

از

تا

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

A

0.00%

4.99%

3

4

3

B

5.00%

9.99%

14

11

17

C

10.00%

14.99%

9

10

10

D

15.00%

30.00%

11

12

9

ERR

خارج از دامنه

1

1

0

 

نسبت سود عملیاتی به فروش

سهامدار

شرکت

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

جایگاه درصنعت

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

تامین اجتماعی

سیمان ارومیه

40.58%

36.86%

29.93%

A

A

B

سیمان آبیک

34.40%

32.84%

26.46%

A

A

B

سیمان بجنورد

34.13%

32.42%

21.14%

A

A

B

سیمان بهبهان

20.74%

19.93%

32.05%

B

C

A

سیمان خاش

18.76%

19.56%

20.39%

C

C

B

سیمان خزر

17.78%

18.34%

22.80%

C

C

B

سیمان خوزستان

29.79%

17.22%

32.39%

B

C

A

سیمان دورود

0.19%

5.93%

4.57%

ERR

D

ERR

سیمان ساوه

36.59%

38.32%

34.91%

A

A

A

سیمان شاهرود

20.93%

26.59%

20.53%

B

B

B

سیمان صوفیان

9.75%

20.54%

13.02%

D

B

C

سیمان غرب

12.21%

27.34%

24.12%

C

B

B

سیمان فارس

20.36%

17.88%

19.98%

B

C

C

سیمان فارس نو

34.89%

23.32%

42.89%

A

B

A

سیمان قاین

28.34%

15.32%

17.96%

B

C

C

سیمان نی ریز

31.05%

18.90%

23.38%

A

C

B

بنیاد مستضعفان

سیمان ایلام

-1.66%

-13.88%

8.43%

ERR

ERR

D

سیمان تهران

2.96%

9.56%

10.39%

ERR

D

C

سیمان هگمتان

17.27%

15.46%

22.99%

C

C

B

بانک ملی

سیمان ساروج

31.87%

16.34%

32.24%

A

C

A

سیمان شمال

11.66%

13.53%

13.10%

C

C

C

سیمان کرمان

17.38%

18.24%

21.42%

C

C

B

سیمان مازندران

18.04%

22.39%

13.87%

C

B

C

توسعه غدیر

سیمان سپاهان

7.45%

5.15%

6.27%

D

D

D

سیمان شرق

15.24%

8.54%

10.77%

C

D

C

سیمان کردستان

15.17%

14.65%

15.07%

C

C

C

سایر شرکتها

سیمان اردبیل

25.69%

15.92%

30.49%

B

C

A

سیمان اصفهان

13.99%

7.95%

14.32%

C

D

C

سیمان باقران

1.34%

-13.18%

20.93%

ERR

ERR

B

سیمان داراب

9.65%

10.41%

25.23%

D

C

B

سیمان دشتستان

23.16%

4.80%

10.69%

B

ERR

C

سیمان سفیدارومیه

3.93%

2.94%

8.18%

ERR

ERR

D

سیمان غرب آسیا

-37.58%

-125.63%

-57.69%

ERR

ERR

ERR

سیمان کارون

-128.56%

3.06%

-49.94%

ERR

ERR

ERR

سیمان لارسبزوار

-10.17%

-9.97%

41.81%

ERR

ERR

A

سیمان لارستان

0.30%

-5.14%

3.13%

ERR

ERR

ERR

سیمان ممتازان

29.73%

25.84%

37.98%

B

B

A

سیمان هرمزگان

15.53%

9.24%

22.04%

C

D

B

میانگین صنعت

18.37%

14.84%

20.80%

دامنه مورد محاسبه برای هر گروه:

تعداد شرکت در گروه

گروه

از

تا

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

D

5.00%

9.99%

3

6

3

C

10.00%

19.99%

11

14

10

B

20.00%

29.99%

8

6

13

A

30.00%

50.00%

7

4

8

ERR

خارج از دامنه

9

8

4

 

نسبت هزینه های مالی به فروش

سهامدار

شرکت

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

جایگاه درصنعت

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

تامین اجتماعی

سیمان ارومیه

0.00%

0.46%

0.14%

A

A

A

سیمان آبیک

13.01%

23.64%

22.32%

C

D

D

سیمان بجنورد

5.74%

5.38%

8.25%

B

B

B

سیمان بهبهان

2.34%

1.74%

1.37%

A

A

A

سیمان خاش

0.94%

1.16%

1.37%

A

A

A

سیمان خزر

2.44%

6.02%

4.33%

A

B

A

سیمان خوزستان

5.00%

1.21%

8.15%

B

A

B

سیمان دورود

5.91%

7.37%

5.19%

B

B

B

سیمان ساوه

1.68%

1.59%

1.65%

A

A

A

سیمان شاهرود

9.25%

10.27%

10.50%

B

C

C

سیمان صوفیان

4.01%

6.73%

4.72%

A

B

A

سیمان غرب

3.51%

3.21%

2.83%

A

A

A

سیمان فارس

0.00%

0.00%

3.40%

A

A

A

سیمان فارس نو

0.82%

1.12%

0.78%

A

A

A

سیمان قاین

8.11%

10.15%

9.44%

B

C

B

سیمان نی ریز

0.99%

0.23%

0.58%

A

A

A

بنیاد مستضعفان

سیمان ایلام

6.82%

8.86%

9.09%

B

B

B

سیمان تهران

15.42%

18.07%

16.44%

D

D

D

سیمان هگمتان

10.57%

19.77%

11.81%

C

D

C

بانک ملی

سیمان ساروج

8.39%

7.13%

12.79%

B

B

C

سیمان شمال

0.01%

1.06%

0.82%

A

A

A

سیمان کرمان

0.00%

0.00%

0.00%

A

A

A

سیمان مازندران

3.54%

6.71%

5.68%

A

B

B

توسعه غدیر

سیمان سپاهان

13.21%

18.63%

16.09%

C

D

D

سیمان شرق

15.66%

20.15%

18.95%

D

D

D

سیمان کردستان

32.50%

58.08%

51.77%

ERR

ERR

ERR

سایر شرکتها

سیمان اردبیل

0.03%

0.82%

0.62%

A

A

A

سیمان اصفهان

7.42%

6.71%

4.20%

B

B

A

سیمان باقران

49.39%

106.59%

80.57%

ERR

ERR

ERR

سیمان داراب

0.35%

1.54%

0.90%

A

A

A

سیمان دشتستان

10.38%

14.45%

12.60%

C

C

C

سیمان سفیدارومیه

2.53%

5.42%

3.40%

A

B

A

سیمان غرب آسیا

50.00%

13.61%

78.68%

ERR

C

ERR

سیمان کارون

0.09%

0.01%

0.01%

A

A

A

سیمان لارسبزوار

15.50%

13.58%

12.74%

D

C

C

سیمان لارستان

0.00%

0.00%

0.04%

A

A

A

سیمان ممتازان

0.88%

0.65%

0.99%

A

A

A

سیمان هرمزگان

0.00%

0.00%

0.00%

A

A

A

میانگین صنعت

8.61%

10.92%

8.80%

دامنه مورد محاسبه برای هر گروه:

تعداد شرکت در گروه

گروه

از

تا

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

A

0.00%

4.99%

20

17

20

B

5.00%

9.99%

8

9

6

C

10.00%

14.99%

4

5

5

D

15.00%

30.00%

3

5

4

ERR

خارج از دامنه

3

2

3

 

نسبت سود (زیان) خالص به فروش

سهامدار

شرکت

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

جایگاه درصنعت

دوره مالی 1398

دوره مالی 1397

سال مالی 1397

تامین اجتماعی

سیمان ارومیه

36.93%

29.36%

27.09%

A

B

B

سیمان آبیک

25.11%

15.97%

9.28%

B

C

D

سیمان بجنورد

29.81%

35.85%

19.20%

B

A

C

سیمان بهبهان

28.25%

19.92%

29.89%

B

C

B

سیمان خاش

20.75%

20.39%

20.24%

B

B

B

سیمان خزر

13.63%

10.15%

18.69%

C

C

C

سیمان خوزستان

21.92%

16.20%

24.70%

B

C

B