:
كمينه:۲۱°
بیشینه:۳۴°
به‌روز شده در: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۳:۲۸
وصول 90 درصدي چك هاي مبادله شده با رقم 302 هزار ميليارد تومان در تيرماه 98 نشان مي دهد
همچنين در ماه مورد بررسی، درکل کشور ٩٠ درصد از کل تعداد چکهاي مبادله اي و 89 درصـد از کل مبلغ چکهاي مبادله اي وصول شد در اسـتان تهـران بـالغ بـر 2.4 ميليـون فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ٤٧٠ هزار ميليارد ريال وصول شد
کد خبر: ۱۳۹۸۶۴
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۶
 اقتصاد گردان  – محسن شمشيري 
مبلغ چك هاي رمزدار در تيرماه 98 با رشد 55 درصدي و مبلغ چك هاي عادي با رشد 19.5 درصدي همراه شده و نشان مي دهد كه در تيرماه نسبت به خرداد و بهار امسال، بازار پول وگردش اقتصاد و بازار با رونق و رشد بيشتري همراه شده است. 


 براسـاس اطلاعات سامانه انتقال تصوير چک (چکاوک) در تيرماه ١٣٩٨ در کل کشور، بالغ بر ٨ ميليون فقره چک وصول شد که از اين تعداد بالغ بر 7 ميليون فقره عادي و حدود 1 ميليون فقره رمزدار بوده است.  ازنظر مبلغ نيز در ماه مورد بررسی، در كل كشور حدود ٣٠٢١ هـزار ميليـارد ريـال چـک وصـول شد کـه بالغ بر ٨٩٤ هزار ميليارد ريال چک عادي و بالغ بر ٢١٢٦ هزار ميليارد ريال چک رمزدار مـيباشـد.
از نظر نسبت سهم چك هاي عادي و رمزدار از تعداد و مبلغ وصولي نيز، دركل كشور 87.6 درصد از کل تعداد چکهاي وصولي، عادي و 12.4 درصد رمزدار بوده است. و از نظر مبلغ نيز 29.6درصـد از کـل ارزش چـکهـاي وصـولي، عـادي و 70.4 درصـد رمـزدار بوده است. به عبارت ديگر، چك هاي رمزدار با سهم 12 درصدي در تعداد سهم 70 درصدي از مبلغ وصولي ها را به خود اختصاص داده اند و اين موضوع نشان مي دهد كه سهم چك هاي رمزدار ازمبادلات پولي و بانكي كشور رو به افزايش است. 

رشد 55 درصدي مبلغ رمزدار 

همچنين در تيرماه 98،  بالغ بر ٩٩٨ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر٢١٢٦ هـزار ميليارد ريال وصول شد که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتيـب 7.5 درصـد و ٥٥ درصد افزايش داشته است.
در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٣٢٦ هزار فقره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بـالغ بـر ١٥٣٦ هزار ميليارد ريال وصول شد. در ماه مذکور 48.5 درصد از تعداد چکهاي رمزدار وصولي در سه استان تهران (٣٢ درصـد) و اصفهان و خراسان رضوي ( هرکدام 8 درصد) وصـول شده اسـت کـه بيشـترين سـهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بوده اند. همچنــين 79  درصــد از ارزش چــکهــاي فــوق در اســتانهــاي تهــران (72 درصــد)، اصفهان (3.8درصد) و خراسان رضوي (٣ درصد) وصول شده است.

رشد 19 درصدي مبلغ چك عادي

همچنين حدود 7.8 ميليون فقره چک بـه ارزشـی حـدود ١٠٠٦ هـزار ميليارد ريال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 18.5 درصد و 19.5 درصد افزايش نشان ميدهد. اين موضوع نشان ميدهد كه با رشد مبلغ چك هاي رمزدار و چك هاي عادي، در تيرماه اقتصاد و گردش بازار پول با رشد و رونق نسبي نسبت به خرداد و بهار امسال مواجه شده است. 
 در مـاه مـورد گـزارش در اسـتان تهـران حـدود 2.7ميليـون فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ٥٢٦ هزار ميليارد ريال مبادله شد.52 درصد از تعداد چکهاي مبادله اي کـل کشـور در سـه اسـتان تهـران، اصفهان و خراسـان رضـوي مبادلـه شده اسـت کـه به ترتيب بـا 34.3 درصـد، 10 درصـد و 7.6  ٦/٧ درصد بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بوده اند.
همچنــين ٦٥ درصــد از ارزش چــکهــاي فــوق در ســه اســتان تهــران (52 درصــد)، اصفهان (7 درصد) و خراسان رضوی (٦ درصد) مبادله شده اسـت کـه بيشـترين سـهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بوده اند 
درکــل کشــور بــالغ بــر 7 ميليــون فقــره چــک بــه ارزشــی بــالغ بــر ٨٩٤ هزار ميليارد ريال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 18.7 درصـد و 19.5 درصد افزايش نشان ميدهد 

90 درصد چك ها وصول شد 

همچنين در ماه مورد بررسی، درکل کشور ٩٠ درصد از کل تعداد چکهاي مبادله اي و 89 درصـد از کل مبلغ چکهاي مبادله اي وصول شد در اسـتان تهـران بـالغ بـر 2.4 ميليـون فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ٤٧٠ هزار ميليارد ريال وصول شد.
در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد 91 درصد و از نظـر ارزش 89 درصـد از کل مبلغ چکهاي مبادله اي وصول شده است. در ماه مذکور در بين ساير استانهاي کشور بيشترين نسبت تعداد چکهاي وصـولي بـه کـل چکهاي مبادله اي در استان، به ترتيب به استانهاي گـيلان (93 درصـد)، البـرز (٩٢ درصـد) و يـزد (٩١ درصـد) اختصـاص يافتـه اسـت و اسـتانهـاي کهگيلويـه و بويراحمـد (85 درصـد)، کرمان (٨٦ درصد) و کردستان (٨٦ درصد) پايين ترين نسبت تعداد چکهـاي وصـولي بـه کـل چکهاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسی، در بين ساير استانهاي کشور بيشترين نسبت ارزش چکهاي وصولي بـه کل ارزش چکهاي مبادله اي در استان به ترتيب به استانهاي کهگيلويه و بويراحمد (94 درصـد)، ايـــلام (٩٣ درصـــد) و گـــيلان (92 درصـــد) اختصـــاص يافتـــه اســـت و اســـتانهـــاي کردستان (٨٢ درصد)، سيستان و بلوچستان (٨٥ درصد) و سمنان و قم ( هرکدام ٨٥ درصد) کمترين نسبت ارزش چکهاي وصولي به کل ارزش چکهـاي مبادلـه شـده در اسـتان را بـه خـود اختصاص داده اند 
در كل كشور بالغ بر ٧١٧ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١٢ هـزار ميليـارد ريال برگشت داده شده است کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتيـب 16 درصـد و 19 درصد افزايش نشان میدهد 
در اسـتان تهـران حـدود ٢٢٣ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ٥٦ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد 

11 درصد برگشتي

در ماه مورد بررسی، در کل کشور 9.3 درصد از کل تعداد چکهاي مبادله اي و 11.1درصـد از کل مبلغ چکهاي مبادله اي برگشت داده شده است. در استان تهران 8.4 درصد از کل تعداد چکهاي مبادله اي و 10.6درصد از کل مبلغ چکهاي مبادله اي برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بين ساير استانهاي کشور بيشترين نسبت ارزش چکهاي برگشتي بـه کـل  ارزش چــکهــاي مبادلــه شــده در اســتان به ترتيب بــه اســتانهــاي کردســتان (١٧ درصــد)،
سيستان و بلوچستان (١٥ درصد) و سمنان و قم (هر کدام ١٤ درصد) اختصـاص يافتـه اسـت واستانهای کهگيلويه و بويراحمد (٥ درصد)، ايـلام (٦ درصـد) و گـيلان (٨ درصـد) کمتـرين نسبت ارزش چکهاي برگشتي به کل ارزش چکهاي مبادله شـده در اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اند 
علت برگشتي ها نيز نشان مي دهد كه  در تيرماه ١٣٩٨ ،در کل کشور بالغ بر ٦٨٨ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٠٤ هزار ميليارد ريال به دلايل کسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع درکل کشـور از نظـر تعـداد 96 درصد و از نظر ارزش 93 درصد از کل چکهاي برگشتي به دلايل کسري يا فقدان موجودي بوده است.
در اسـتان تهـران حـدود ٢١٠ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ٥١ هزار ميليارد ريال به دلايل کسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع در استان  تهران از نظر تعداد ٩٤ درصد و از نظر ارزش 92درصد از کـل چـکهـاي برگشـتي بـه دلايـل کسري يا فقدان موجودي بوده است.
در ماه مذکور در بين ساير استانهاي کشور، بيشترين نسـبت ارزش چـکهـاي برگشـتي بـه دلايل کسري يا فقدان موجودي به کل ارزش چکهاي برگشتي در استان، به ترتيب بـه اسـتانهـاي  چهارمحـال و بختيـاری 98 درصـد، کهگيلويـه و بويراحمـد و گلسـتان (هـرکـدام 98 درصـد)و خراسان جنوبی (98 درصد) اختصاص يافته است و استانهـاي سيسـتان و بلوچسـتان (71 درصـد)، خراسان شمالی (75 درصد) و ايلام (٨٧ درصد) کمتـرين نسـبت ارزش چـکهـاي برگشـتي بـه دلايل کسري يا فقدان موجودي به کل ارزش چکهـاي برگشـتي در اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده است 

رشد چك عادي نسبت به بهار 

بررسي چك هاي عادي نشان مي دهد كه حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٠٦ هزار میلیارد ریال در تیرماه ۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۸.۵ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٥٢٦ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
بالغ بر ٧١٧ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١٢ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٨، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۶.۳ درصد و ۱۹.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢٢٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٥٦ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.
در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹.۳ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۱.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۸.۴ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰.۶ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

بالغ بر ٦٨٨ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٠٤ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٨، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ٩٦ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۶ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ٢١٠ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥١ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۹ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

وضعيت سه استان بزرگ 

۵۱.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۴.۳ درصد، ١٠ درصد و ۷.۶ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده اند. همچنین ۶۵.۵ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۲.۲ درصد)، اصفهان (۷.۳ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده اند.
نام:
ایمیل:
* نظر: