:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۳
با 90 هزار ميليارد تومان وصولي چك حدود 10 درصد مبلغ چك ها برگشت خورد
۶.۵ میلیون فقره چک در اردیبهشت ماه وصول شد / در ارديبهشت ماه ١٣٩٨، چك هاي عادي با سهم 85 درصدي از تعداد چك هاي وصولي، سهم 25 درصدي از مبلغ چك هاي وصولي را به خود اختصاص داده اند. اين در حاليست كه چك هاي رمزدار با سهم 15 درصدي از تعداد چك هاي وصولي، حدود 74 درصد از ارزش چك هاي وصولي سهم داشته اند. اين نكته نشان مي دهد كه همچنان گرايش فعالان اقتصادي و كسب وكارها به چك رمزدار و تراكنش هاي بانكي بيش از چك هاي عادي است
کد خبر: ۱۳۷۷۹۴
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۶
اقتصاد گردان - درکل کشور بالغ بر ٧/٧ ميليون فقره چک وصول شده کـه از ايـن تعداد بالغ بر ٥/٦ ميليون فقره عادي و حدود ٢/١ ميليون فقره رمزدار بوده است. بر اين اساس درکل کشــور ٦/٨٤ درصــد از کــل تعــداد چــکهــاي وصــولي، عــادي و ٤/١٥ درصــد رمــزدار بــوده اســت  همچنين در کل کشور حدود ٣٥٢٥ هزار ميليـارد ريـال چـک وصـول شد کـه حدود ٨٩٩ هزار ميليارد ريال چک عادي و حدود ٢٦٢٦ هزار ميليارد ريال چـک رمـزدار مـيباشـد. به عبارتي در کل کشـور ٥/٢٥ درصـد از کـل ارزش چـکهـاي وصـولي، عـادي و ٥/٧٤ درصـد رمـزدار بوده است
همچنين در ارديبهشت ماه ١٣٩٨ ،درکل کشور حدود ٢/١ ميليون فقره چک رمـزدار بـه ارزشـی حـدود ٢٦٢٦ هزار ميليارد ريال وصول شدد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتيـب ٤/١٠٥ درصد و ٠/٨١ درصد افزايش داشته است. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٣٨١ هزار فقره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بـالغ بـر ١٨٤٥ هزار ميليارد ريال وصول گرديد. در ماه مذکور ٨/٤٧ درصد از تعداد چکهاي رمزدار وصولي در سه استان تهـران ٩/٣١ درصـد، خراسان رضوي ٢/٨ درصد و اصفهان ٧/٧ درصـد وصـول گرديـده اسـت کـه بيشـترين سـهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بوده اند.  همچنــين ٩/٧٧ درصــد از ارزش چــکهــاي فــوق در اســتانهــاي تهــران 70 درصــد و اصفهان و خراسان رضوي هر کدام ٨/٣ درصد وصول گرديده است
 از سوي ديگر،  بالغ بر ٦میلیون و ۵۰۰هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٩٩ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه سال جاری در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٣٥ و ٨٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٩١ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ ماه سال جاری، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٣٤ درصد و ۸۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥١٨ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در اردیبهشت ماه ٩٨، معادل ۵۲.۱ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۴.۶ درصد، ۹.۸ درصد و ۷.۷ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ٦٤ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۲.۳ درصد)، خراسان رضوی (٦ درصد) و اصفهان (۵.۷ درصد) مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بالغ بر ٦ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٩٩ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه سال جاری، در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٣٥ درصد و ٨٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۹۰.۹ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹۰.۷ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در این ماه، در استان تهران حدود ٢ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٧٣ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۹۱.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۲.۶ درصد)، البرز (۹۲.۵ درصد) و خوزستان (۹۲.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (٨٤ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۸۶.۶ درصد) و کردستان (۸۷.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۹۵.۱ درصد)، ایلام (۹۴.۷ درصد) و خوزستان (۹۳.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کرمان (۸۵.۹ درصد)، سمنان (۸۶.۴ درصد) و خراسان شمالی (۸۷.۴ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی


بالغ بر ٦٥٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٢ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ ماه ١٣٩٨، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۵۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٢١٤ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٥ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۹.۱ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۸.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٨.۸ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کرمان (۱۴.۱ درصد)، سمنان (۱۳.۶ درصد) و خراسان شمالی (۱۲.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۴.۹ درصد)، ایلام (۵.۳ درصد) و خوزستان (۶.۴ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

حدود ٦٢٨ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٧ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ١٣٩٨، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظر تعداد ۹۵.۶ درصد و از نظر ارزش ۹۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢٠١ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٢ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۳.۸ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: