:
كمينه:۲۲°
بیشینه:۳۴°
به‌روز شده در: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۲
رشد 168 درصدي دلار و 162 درصدي يورو و 213 درصدي سكه در يكسال منتهي به مرداد 97
نرخ دلار در اين 8 سال 97-1390 و دو دوره تحريم هاي آخر دولت احمدي نژاد و دولت روحاني 9.8 برابر نرخ يورو 8.5 برابر و نرخ سكه 11.7 برابر شده است. رشد نرخ سكه در دوره جديد تحريم ها بيش از دوره قبلي / در مرداد ماه 1397 بانك مركزي متوسط قيمت فروش يک دلار آمريكا در بازار آزاد شهر تهران را 10220 تومان اعلام کرده كه نسبت به مرداد 96 معادل 168.1 درصد رشد كرده است. همچنين نرخ يورو نيز در مرداد 97 به 11915 تومان اعلام شده كه نسبت به مرداد 96 معادل 162 درصد رشد كرده است
کد خبر: ۱۲۳۴۴۵
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۸
اقتصاد گردان - محسن شمشیری 
در دور جديد تحريم ها  97-1396 ميزان رشد قيمت سكه 282 درصد و در دور قبلي در دولت احمدي نژاد 92-1390 معادل 226 درصد رشد كرده كه نشان دهنده بالاتر بودن رشد نرخ سكه در دور جديد تحريم هاست و نرخ سكه در دوره جديد معادل56 واحد درصد بيشتر بوده استرشد 168 درصدي دلار و 162 درصدي يورو در يكسال

از سوي ديگر، براساس آمارهاي ماهانه اقتصادي مرداد 97،  پس از 3 ماه عدم اعلام نرخ ميانگين نرخ ارز در بازار آزاد توسط بانك مركزي در ارديبهشت، خرداد، تيرماه 97، سرانجام بانك مركزي نرخ ميانگين را براي دلار و يورو در بازار اعلام كرده كه نشان مي دهد دلار با رشد 168 درصدي  و يورو با رشد 162 درصدي نسبت به يكسال قبل از آن مواجه شده است. 
در مرداد ماه 1397 بانك مركزي متوسط قيمت فروش يک دلار آمريكا در بازار آزاد شهر تهران را 10220 تومان اعلام کرده كه نسبت به مرداد 96 معادل 168.1 درصد رشد كرده است. همچنين نرخ يورو نيز در مرداد 97 به 11915 تومان اعلام شده كه نسبت به مرداد 96 معادل 162 درصد رشد كرده است. 
اگرچه اين نرخ ميانگين در مقايسه با نوسان نرخ بازار آزاد كه بين 14 هزار تا 18 هزار تومان در ماه هاي قبل اعلام شده، كمتر است اما ميانگين نرخ ها در مقايسه با نرخ سال قبل نشان دهنده رشد 168 درصدي و بيش از 2.5 برابر شدن نرخ در يك سال اخير است كه دلار را از 3778 تومان در مرداد 96 به 10220 تومان در مرداد 97 افزايش داده و يورو نيز از 4374 تومان در مرداد 96 به 11915 تومان در مرداد 97 رسيده است. 
مقايسه رشد نرخ ميانگين دلار در دوره اول تحريم ها و دوره كنوني نشان مي دهد كه ميانگين نرخ دلار در دوره اول از 1044 تومان در سال 89 به 3183 تومان در سال 92 رسيده و 205 درصد رشد كرده است. همچنين نرخ دلار از 3644 تومان در سال 95 به 10220 تومان در مرداد 97 رسيده و 180 درصد رشد كرده است.  البته اگر نرخ موجود در بازار آزاد يعني دلار با 14 هزار تومان را در نظر بگيريم نرخ رشد نرخ ارز در دوره فعلي تحريم ها بيش از دوره قبلي خواهد بود. 
همچنين مقايسه رشد نرخ ميانگين يورو  در دوره اول تحريم ها و دوره كنوني نشان مي دهد كه ميانگين نرخ يورو در دوره اول از 1393 تومان در سال 89 به 4263 تومان در سال 92 رسيده و 206 درصد رشد كرده است. همچنين نرخ يورو از 4039 تومان در سال 95 به 11915 تومان در مرداد 97 رسيده و 194 درصد رشد كرده است.  البته اگر نرخ موجود در بازار آزاد يعني يورو با  16 هزار تومان را در نظر بگيريم نرخ رشد نرخ ارز در دوره فعلي تحريم ها بيش از دوره قبلي خواهد بود.
 

سال

نرخ دلار

نرخ يورو

نرخ سكه طرح جديد

1389

1044

1393

352000

1392

3183

4263

1060000

درصد رشد در دوره اول تحريم ها 92-1390

205 درصد

206 درصد

226 درصد

1395

3644

4039

1110000

مرداد 97

10220

11915

3812000

درصد رشد در دور جديد تحريم ها  97- 1396

180 درصد

194 درصد

243 درصد

اثر تحريم هاي دوره اول و دوم و رشد در سال هاي 97-1390

879 درصد

755 درصد

1072 درصد


افزايش 213 درصدی سكه در يكسال 

براساس اعلام بانك مركزي، متوسط قيمت فروش سكه طرح جديد 3 ميليون و 812 هزار و 500 تومان اعلام شده كه در مقايسه با تيرماه 97 معادل 32 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 96 معادل 213.3 درصد رشد كرده است.
سكه طرح جديد از 1 ميليون و 217 هزار تومان در مرداد 96 به 1 ميليون و 775 هزار تومان در فروردين 97 و 3 ميليون و 812 هزار تومان در مرداد 97 رسيده است. در فاصله 5 ماه اول سال، سكه طرح جديد به ترتيب 12، 9،‌ 17، 27 و 32 درصد رشد داشته است كه نشان مي دهد بيشترين رشد مربوط به مرداد 97 بوده است.
 
همچنين متوسط قيمت فروش سكه طرح قديم 3 ميليون و497 هزار تومان اعلام شده كه در مقايسه با تيرماه 97 معادل 28 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 96 معادل 195 درصد رشد كرده است. ميانگين قيمت سكه طرح قديم از 1ميليون و 185 هزار تومان در مرداد 96 به 1ميليون و 731 هزار تومان در فروردين 97 و 3 ميليون و 497 هزار تومان در مرداد 97 رسيده و در 5 ماه اول به ترتيب 12، 9، 16، 24 و 27 درصد رشد كرده است كه نشان مي دهد بيشترين رشد را در مرداد 97 داشته است. 
 از سوي ديگر، مقايسه نرخ رشد سكه در دوره تحريم هاي قبلي 92-1390 و دوره فعلي 97-1396 را در نظر بيگريم ميانگين نرخ سكه از 325 هزار تومان در سال 89 به 1060 هزار تومان در سال 92 رسيده و 226 درصد رشد كرده است. همچنين نرخ سكه از 1110 هزار تومان در سال 95 به 3 ميليون و 812 هزار تومان در مرداد 97 رسيده و 243 درصد رشد كرده است . براين اساس نرخ رشد سكه در دوره جديد تحريم ها 97-1396 بيش از نرخ رشد سكه در دوره قبلي تحريم ها 92-1390 بوده است. 

بالاتر بودن رشد نرخ سكه در دوره جديد تحريم ها نسبت به دوره قبلي تحريم ها

همچنين مقايسه رشد نرخ سكه در دو دوره قبلي و فعلي تحريم ها در سال هاي 92- 1390 و 97- 1396 نشان مي دهد كه رشد نرخ سكه در دوره جديد بالاتر از دوره قبلي بوده است. 
براساس آمار بانك مركزي، ميانگين نرخ سكه طرح جديد از 325 هزار تومان در سال 1389 به 1 ميليون و 60 هزار تومان در سال 92 افزايش يافت و طي 3 سال دوره اول تحريم ها در دولت احمدي ن‍ژاد، معادل 226 درصد رشد كرده است. 
اما در دوره دوم تحريم ها كه اثرات آن از سال 96 آغاز شده، نرخ سكه از 1 ميليون و 110 هزار تومان در سال 95 به 3 ميليون و 812 هزار تومان در مرداد 97 رسيده و طي اين دوره 243 درصد رشد كرده است. 
البته اگر قرار باشد كه نرخ روز دوشنبه 23 مرداد 97 را مبنا قرار دهيم كه سكه طرح جديد به 4 ميليون و 240 هزار تومان رسيده، در مقايسه با نرخ 1 ميليون و 110 هزار تومان سال 95، نشان مي دهد كه دور جديد تحريم ها، نسبت به دور قبلي، اثر بيشتري روي نرخ سكه طرح جديد داشته و در دو سال 96 و 97 معادل 282 درصد رشد كرده است. 
به عبارت ديگر، در دور جديد تحريم ها  97-1396 ميزان رشد قيمت سكه 282 درصد و در دور قبلي در دولت احمدي نژاد 92-1390 معادل 226 درصد رشد كرده كه نشان دهنده بالاتر بودن رشد نرخ سكه در دور جديد تحريم هاست و نرخ سكه در دوره جديد معادل56 واحد درصد بيشتر بوده است.

از سوي ديگر، مقايسه نرخ ها در دوره اول و دوم تحريم ها از سال 1389 تا 1397 نشان مي دهد كه اثر اين دو دوره تحريم ها و تورم موجود در اقتصاد ايران باعث شده كه نرخ دلار از 1044 در سال 89 به 10220 تومان در مرداد 97 برسد و در مجموع 879 درصد رشد كرده است. نرخ يورو نيز از 1393 تومان در سال 89 به 11915 تومان در مرداد 97 رسيده و 755 درصد رشد كرده است. نرخ سكه نيز از 325 هزار تومان به 3 ميليون و 812 هزار تومان در مرداد 97 رسيده و 1072 درصد رشد كرده است. به عبارت ديگر، نرخ دلار در اين 7 سال 97-1390 و دو دوره تحريم هاي آخر دولت احمدي نژاد و دولت روحاني 9.8 برابر،. نرخ يورو 8.5 برابر و نرخ سكه 11.7 برابر شده است. 

كاهش نرخ در سنا

روز دو شنبه 23 مهرماه  بازار ارز و طلاي تهران شاهد كاهش نسبي نرخ ارز و طلا بود بطوريكه  در بازار آزاد، دلار حدود 14 هزار تومان تا 14100 تومان معامله شد كه تقريبا تغييري نداشت.  یورو 15 هزار و750 تومان به فروش رفته  كه نسبت به نرخ 16200 روز يكشنبه كاهش داشته است. نرخ پوند نيز 17900 بوده كه نسبت به 18 هزار تومان روز يكشنبه كاهش داشت
به گزارش تعادل،  همچنين در بازار طلا،  اونس 1231 دلار،  هر گرم 18 عيار 403 هزار تومان، سكه جديد 4 ميليون و 240 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 100 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 150 هزار تومان، سكه گرمي 660 هزار تومان، معامله شد.

از سوي ديگر، نرخ هاي ميانگين معاملات انجام شده روز قبل يعني يكشنبه در سامانه سنا ريت، نشان مي دهد كه نرخ ها در روز يكشنبه نسبت به روز قبل يعني شنبه كاهش يافته است. نرخ يورو 16382، دلار 13896، پوند 18293، يوآن 2107، درهم 3806 و ليرتركيه 2576 تومان بوده است.  همچنين نرخ حواله ارزي نيز براي يورو 10336، درهم 2371، يوآن 1211، دلار 8968 و لير 1653 تومان اعلام شده است.  اين در حاليست كه  نرخ هاي ميانگين معاملات انجام شده روز شنبه به ترتيب يورو 16673، دلار 14324، پوند 18553، يوآن 2187، درهم 3851 و ليرتركيه 2547 تومان بوده است.  همچنين نرخ حواله ارزي نيز براي يورو 9885، درهم 2108، يوآن 1198، دلار 14312 و لير 1763 تومان بود. مقايسه اين نرخ ها در روز يكشنبه و شنبه نشان مي دهد كه نرخ هاي سنا در روز يكشنبه نسبت به روز شنبه ارزان تر شده است. 
از آنجا كه نرخ ها در تارنماي سناريت يا سنا ميانگين نرخ روز قبل اعلام مي شود و امكان مشاهده نرخ هاي روز جاري و نوسان آن فراهم نيست، در نتيجه عملا مشخص نيست كه در سامانه نيما و سنا در طول روز جاري چه نرخ هايي معامله شده است اما مشاهد ميانگين نرخ هاي روز قبل با توجه به ثبات نسبي بازار ارز، مي تواند روند نرخ ها را مشخص نمايد و به نظر مي رسد كه با توجه به كاهش نرخ ها در بازار آزاد، عمده نرخ ها در سامانه سنا در روز دوشنبه روند كاهشي داشته اند. 
 
جمع آورى دلالان از بازار فردوسى

از ميدان فردوسى تا منوچهرى، برخى از صرافى‌ها تنها معاملات مربوط به خريد و برخى فقط مربوط به فروش را انجام مى دهند. البته بسيارى از صرافى‌ها نيز هيچ كدام از معاملات خريد و فروش را انجام نمى‌دهند. دلالان در طرف ديگر بازار براى شكستن نرخ مقاومت مى‌كنند.
درحالي كه روز يكشنبه از تعداد معامله گران واسطه اى اين بازار كاسته شده بود  به گفته خود دلالان از صبح دوشنبه  پليس اقدام به جمع آورى آن ها از بازار كرده است.نيروهاى پليس نيز ديروز به تعداد چشمگيرى در بازار ارز حضور داشته و به طور كامل امنيت اين بازار را رصد مى كنند

اختصاص يارانه ارزي به مردم 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تایید تامین ذخیره کالاهای اساسی تا ۱ سال، گفت: در جلسه با دولت بحث شد تا یارانه ارزی که به عنوان مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و بازار ثانویه اختصاص داده می‌شود به‌صورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: اکنون چند میلیون اتباع خارجی از یارانه متعلق به مردم ایران و همچنین حدود ۴ تا ۵ میلیون گردشگر خارجی هم از این ظرفیت استفاده می‌کنند و قاچاق کالای اساسی هم در دو ماه اخیر، مشکل‌ساز شده است بنابراین اگر یارانه ارزی به خود مردم به‌صورت مستقیم داده شود برخی از این مشکلات، حل می‌شود.
وی همچنین گفت: این موضوع در حال بررسی است و قرار است کمیته تخصصی درباره آن کار کند و جمع‌بندی آن در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و در صورت نیاز، در این زمینه قانون تصویب می‌شود.
پورابراهیمی گفت: متوسط قیمت کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، در مقایسه با پارسال ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که نباید اینگونه باشد. بر اساس توافق دولت و مجلس درباره کالاهای اساسی، قرار است نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) همه ۲۵ قلم کالای اساسی تامین شود.

سقوط دلار به زیر ۷ هزار تومان قطعی است 

یک استاد دانشگاه با بیان نتایج یک بررسی از نرخ واقعی دلار در ایران و اینکه نرخ بزودی به زیر ۷ هزار تومان باز خواهد گشت، گفت: نرخ واقعی دلار در ایران بین ۵ هزار و ۹۳۰ تومان تا ۶ هزار و ۵۴۰ تومان است.
مسلم خانی در گفتگو با ایبِنا با اشاره به اینکه پس از خروج آمریکا از برجام و بروز نوسانات و التهاب های مقطعی، آرامش در حال بازگشت به بازارها است، گفت:‌ ما در سال های بسیاری با تحریم مواجه بودیم.
این استاد دانشگاه اظهارداشت: در این دوره از تحریم ها اتفاقاتی افتاد که یک مورد دامن زدن تحریم توسط عده ای در داخل کشور و همچنین از طریق شبکه های مجازی داخل و خارج کشور بود.
خانی تاکید کرد: برخی خواستند تعابیر غیرواقعی از تحریم ها داشته باشند و مردم را بترسانند که باعث خریدهای بیش از حد نیاز اتفاق بیفتد و نرخ دلار نیز به شکل غیر واقعی رشد کند. بررسی های کارشناسان نشان می دهد که نرخ واقعی دلار در ایران بین ۵ هزار و ۹۳۰ تومان تا ۶ هزار و ۵۴۰ تومان است که بر اساس مدلی به دست آمده است.
وی افزود: اگر جو روانی جامعه به هر دلیلی بهم بریزد می توان قیمت دلار را بالا برد. در حال حاضر نرخ تورم در ونزوئلا ۸۵ هزار درصد است و این نرخ به آن دلیل است که مردم اعتماد خود را از دست داده و برخی کشور خود را ترک کرده اند
این کارشناس ارشد کسب و کار تصریح کرد: دامن زدن به جو نادرست و اشتباه در جامعه یک بدِ اخلاقی است که طی آن برخی کاری می کنند که نرخ دلار به عدد بالاتری برود و سپس یک عده افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به سختی بیفتند و بیماران برای دریافت دارو به مشکل برخورد کنند.
خانی بیان داشت: نکته دیگر اینکه اتفاقی که افتاده اصلا جنبه روانی ندارد که بگوییم حال که با جوسازی برخی نرخ دلار بالا رفته بود با جو مثبت نرخ ها رو به کاهش گذاشته است؛‌ بلکه اقدامات خوبی از سوی دولت انجام شد و ما توانستیم با اروپا در مباحث مراودات مالی از طریق بانک های مشخصی رایزنی کنیم.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه رییس جمهور آمریکا در سخنرانی اخیر خود در سازمان ملل متحد تحقیر شد افزود: اینکه خوشبختانه دادگاه لاهه یه حکم منصفانه به نفع ایران صادرکرد و تاکید شد که آمریکا حق ندارد پیمان مودت را نقض کند و دارو و قطعات ایمنی پرواز هواپیماها را تحریم کند.
این مدرس کسب و کار و کارآفرینی گفت: خوشبختانه در درون کشور نیز سیاست های اقتصادی بهتری اتخاذ شد و بانک مرکزی نیز نسبت به قبل خلاق تر و پویاتر عمل می کند. از همه مهم تر خود مردم فهمیدند این حرکتی که کشور با آن مواجه شده بود محصول یک اقتصاد رانتی، تورمی و دلالی بود و این عوامل دست به دست هم داد که بازار ارز و سکه رو به آرامش می رود و من با مطالعه کارشناسی این اطمینان را به مردم می دهم که قیمت دلار در ایران به زیر ۷ هزار تومان کاهش خواهد یافت.
خانی اظهارداشت: التهابات مقطعی به زودی فروکش خواهد کرد و فعالان بخش تولید و کسب و کار باید با اطمینان به فعالیت خود ادامه بدهند و به فکر تعطیلی و تغییر کسب و کار خود نباشند. در عین حال، از همه مردم می خواهم که خریدهای احساسی انجام ندهند چون بازار اصول و قواعدی دارد که طبق آن جذابیت نیز به اقتصاد باز خواهد گشت.
نام:
ایمیل:
* نظر: