:
كمينه:۱۷°
بیشینه:۲۹°
به‌روز شده در: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
گزارش بانك مركزي در مورد رشد اقتصادي در بخش هاي مختلف اقتصاد ايران
رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در دو مقطع زماني سه ماهه سوم سال 1390 و نه ماهه سال مذكور به ترتيب معادل 6\3 و 1\4 درصد بوده است. رشد توليد ناخالص داخلي كشور با نفت در نه ماهه سال 1396 معادل 4\3 درصدبود. اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب از رشدي معادل 4\1 ،8\4 و 4\1 درصد برخوردار بوده اند
کد خبر: ۱۱۰۸۰۲
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۷
اقتصاد گردان - محسن شمشيري: بر اساس محاسبات اوليه و مقدماتي، توليد ناخالص داخلي كشور در نه ماهه سال 1396 به قيمتهاي ثابت سال 1390 به 8\5205 هزار ميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل 8\5032 هزار ميليارد ريال، معادل 4\3 درصد افزايش يافته است. لازم به ذكر است كه رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل 1 درصد مي باشد. همچنين رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در دو مقطع زماني سه ماهه سوم سال 1390 و نه ماهه سال مذكور به ترتيب معادل 6\3 و 1\4 درصد بوده است.
حسب روال معمول، آخرين داده ها و اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه رشد اقتصادي از منابع آمار رسمي مربوطه از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري كارگاههاي بزرگ صنعتي و طرح آماري فعاليتهاي بخش ساختمان اداره آمار اقتصادي بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو دريافت گرديده است. همچنين در گروه خدمات نيزمتناسب با هريك از فعاليتها، از منابع آماري و شاخصهاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.
بررسي سهم فعاليتهاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد كه در نه ماهه سال 1396 ارزش افزوده فعاليتهاي "حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات" ، "صنعت" ، "برق، گاز و آب"، "بازرگاني، رستوران و هتلداري" و "خدمات مستغلات و خدمات حرفه اي و تخصصي" به ترتيب با سهمي معادل 7\0 ، 5\0 ، 5\0 ،5\0 و 5\0 واحد درصد از رشد اقتصادي، نقش عمده اي در افزايش روند رشد توليد ناخالص داخلي ايفا نموده اند. در مقابل ارزش افزوده فعاليت "خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي"، طي نه ماهه سال 1396 با سهمي معادل 1\0 -واحد درصد از رشد 4\3 درصدي اقتصاد، نقش كاهنده اي در توليد ناخالص داخلي در دوره مورد بررسي داشته است.
آخرين آمار و اطلاعات دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي نشان ميدهدكه برآورد مقادير توليد محصولات زراعي، باغي و دامي در نه ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از رشدي معادل 7\1 ،9\5 و 5 درصد برخوردار مي باشد. بر اين اساس در نه ماهه سال 1396 و بر اساس محاسبات فصلي، رشد ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت 1390 ،نسبت به دوره مشابه سال قبل 1\4 درصد افزايش يافته است.

بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در نه ماهه سال 1396 به قيمت هاي ثابت سال 1390 به ميزان 8\1157 هزارميليارد ريال برآورد ميگردد كه گوياي رشد 3\1 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل ميباشد. نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان مي دهد كه افزايش رشد ارزش افزوده اين گروه، به طور عمده ناشي از افزايش نرخ رشد توليد نفت خام، توليد ميعانات گازي، توليد فرآورده هاي پالايشگاهي و نيز افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

بخش صنعت 

در بخش صنعت، شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي كه حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش ميدهد در نه ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9\4 درصد افزايش يافته است. از مجموع 24 رشته فعاليت صنعتي در نه ماهه سال 1396 ،هفده رشته فعاليت با ضريب اهميت 6\92 درصد، داراي رشد مثبت بوده است. همچنين 5\3 واحد درصد از رشد 9\4 درصدي شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي در نه ماهه سال 1396 به ترتيب مربوط به فعاليت صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلرو نيم تريلر، صنايع توليد مواد ومحصولات شيميائي و صنايع توليد فلزات اساسي بوده است.

بخش ساختمان 

در بخش "ساختمان"، ارزش سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمتهاي جاري در نه ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 12 درصد افزايش يافته است. با اعمال شاخص هاي قيمتي متناظر و تعديل ارزش افزوده ساختمانهاي خصوصي به قيمتهاي جاري و همچنين با احتساب ارزش افزوده ساختمانهاي دولتي، نرخ رشد بخش "ساختمان" به قيمتهاي ثابت سال 1390 در حدود 8\0 درصد برآورد مي شود. 

بخش خدمات 

برآوردهاي مقدماتي نشان ميدهد كه بخش عمده رشد اقتصادي 1 درصدي سه ماهه سوم سال 1396 مربوط به گروه  خدمات با سهمي معادل 5\1 واحد درصد از رشد اقتصادي بوده است. محاسبات اوليه نشان ميدهد كه ارزش افزوده فعاليتهاي  گروه "كشاورزي"، "نفت"، "صنايع و معادن" و "خدمات" به ترتيب از رشدي معادل 1\4 ،7.3- ، 2\4 و 1\3 درصد طي سه ماهه سوم سال 1396 برخوردار بوده اند؛ اين در حالي است كه رشد اين فعاليتها در فصل دوم سال جاري به ترتيب 2\4 ،7\5، 3\5 و 1\4 درصد بوده است. لازم به ذكر است كه طي سه ماهه سوم سال 1396 گروه نفت به علت كاهش صادرات نفت خام و همچنين كاهش صادرات ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي با كاهش رشد ارزش افزوده مواجه بوده و در مقابل بخش ساختمان به عنوان زيربخش گروه صنايع و معادن در دومين فصل متوالي، از رشد مثبت برخوردار بوده است.
 لازم به يادآوري است كه رشد بخش ساختمان طي سه ماهه سوم سال 1396 معادل 4\1 درصد ميباشد.


سرمايه گذاري  و رشد مصرف بخش خصوصي 1.4 درصد 

نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي طرف تقاضاي اقتصاد در نه ماهه سال 1396 به قيمتهاي ثابت سال 1390 نيزنشان ميدهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب از رشدي معادل 4\1 ،8\4 و 4\1 درصد برخوردار بوده اند.

 محاسبات مقدماتي نه ماهه سال 1396 نشان دهنده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان 9\7 واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشد؛ به گونه اي كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از رقم 5\6- درصد در نه ماهه سال گذشته به رقم 4\1 درصد در نه ماهه سال جاري رسيده است. 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش ساختمان و ماشين آلات است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در نه ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6\1 درصد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين آلات نيز طي دوره زماني مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل 9\0 درصد افزايش يافته است.

بررسي ارقام هزينه نهايي به قيمتهاي ثابت سال 1390 در فصل سوم سال 1396 نيز نشان ميدهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از نرخ رشد 3.2-، 7.7، 4، 6.9- و 5.8 درصدي برخوردار بوده اند

صادرات و واردات 

در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهاي اوليه، صادرات و واردات كالاها و خدمات طي نه ماهه سال 1396 به قيمت هاي ثابت سال 1390 و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از نرخ رشد 4\0 و 2\9 درصدي برخوردار بوده اند.


لازم به يادآوري است كه عمده ترين منابع آماري به منظور محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را منابعي نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري ايران اداره آمار اقتصادي بانك مركزي، پرداختي هاي خزانه داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي، آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداختهاي خارجي كشور بانك مركزي تشكيل ميدهند.
در خاتمه خاطر نشان مي سازد، ارقام حسابهاي ملي نه ماهه سال 1396 بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده ودر معرض تجديد نظرقرار دارد.

نام:
ایمیل:
* نظر: