:
كمينه:۱۲°
بیشینه:۲۲°
به‌روز شده در: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۴
آمار شش ماه چك هاي مبادله شده و برگشتي در نيمه اول 96 نشان داد
آمارها نشان مي دهد كه مهمترين علت برگشت چك ها، كسري موجودي بوده و بيش از 97 درصد چك ها به خاطر كسري موجودي برگشت خورده است
کد خبر: ۱۰۲۹۷۶
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۹
اقتصاد گردان – محسن شمشيري: در كل شش ماه اول سال 96 روي هم رفته بيش از 8.5 ميليون چك به مبلغ حدود 74 هزار و 500 ميليارد تومان برگشت خورده كه ميانگين آن 15.7 درصد تعداد و 22.1 درصد مبلغ چك هاي مبادله شده بوده است.  به عبارت ديگر، به طور متوسط در هر ماه معادل 1.42 ميليون چك به مبلغ ميانگين ماهانه 12.42 هزار ميليارد تومان برگشت خورده است. 

وضعيت چك برگشتي در شش ماه اول سال 96

ماه

تعداد برگشتي  به ميليون

مبلغ برگشتي هزار ميليارد تومان

سهم از تعداد مبادله شده- درصد

سهم از مبلغ مبادله شده - درصد

فروردين 96

1.1

8

14.8

21

ارديبهشت 96

1.5

13

15.7

21.9

خرداد 96

1.5

13.8

16.2

23.1

تير 96

1.5

13.1

16.3

22.8

مرداد 96

1.5

13.8

15.8

22

شهريور 96

1.4

12.8

15.6

21.8

كل شش ماهه

8.5

74.5

-

-

ميانگين ماهانه در شش ماه 96

1.42

                      12.42

15.73

22.1


 آمارها نشان مي دهد كه مهمترين علت برگشت چك ها، كسري موجودي بوده و  بيش از 97 درصد چك ها به خاطر كسري موجودي برگشت خورده است. 
در فروردين ماه ١٣٩٦، درکل کشور بالغ بر 1.1 ميليون به مبلغ 8 هزار ميليارد تومان، معادل 14.8 درصد تعداد و 21 درصد مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت خورده است. در ارديبهشت ماه ١٣٩٦ نيز  درکل کشور بالغ بر 1.5 ميليون به مبلغ 13 هزار ميليارد تومان، معادل 15.7 درصد تعداد و 21.9 درصد مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت خورده است. 
همچنين در خرداد ماه ١٣٩٦ ، درکل کشور بالغ بر 1.5 ميليون به مبلغ 13.8 هزار ميليارد تومان، معادل 16.2 درصد تعداد و 23.1 درصد مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت خورده است. در تير ماه ١٣٩٦ ، درکل کشور بالغ بر 1.5 ميليون به مبلغ 13.1 هزار ميليارد تومان، معادل 16.3 درصد تعداد و 22.8 درصد مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت خورده است. 
در مرداد ماه ١٣٩٦ نيز درکل کشور بالغ بر 1.5 ميليون به مبلغ 13.8 هزار ميليارد تومان، معادل 15.8 درصد تعداد و 22 درصد مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت خورده است و در شهريور ماه ١٣٩٦، درکـل کشـور بـالغ بـر 1.4 ميليـون فقـره چـک بـه مبلغـي بـالغ بـر 12.8 هزارميليارد تومان معادل 15.6 درصد تعداد و 21.8 درصد مبلغ چك هاي مبادله اي  برگشت داده شده است

آمار شهريور ماه 

در شهريور ماه ١٣٩٦، درکـل کشـور بـالغ بـر 1.4 ميليـون فقـره چـک بـه مبلغـي بـالغ بـر 12.8 هزارميليارد تومان  برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيـب 7.5درصد و 7.2 درصد کاهش نشان ميدهد.
 در مـاه مـورد گـزارش، در اسـتان تهـران حـدود ٤٦٨ هـزار فقـره چـک بـه مبلغـي حـدود ٧٠ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد در در کـل کشـور 15.6درصـد از کـل تعـداد چـکهـاي مبادلـه اي و 21.8 درصد از کل مبلغ چکهاي مبادله اي برگشت داده شده است

. در ماه مورد گزارش، در استان تهران 14.9 درصد از کل تعداد چکهـاي مبادلـه اي و 20.1 درصد از کل مبلغ چکهاي مبادله اي برگشت داده شده است. 
در بين ساير استانهاي کشور بيشترين نسبت مبالغ چکهاي برگشتي به کل مبـالغ چـکهـاي مبادلـه شـده در اسـتان بـه ترتيـب بـه اسـتانهـاي هرمزگـان39.9درصـد، ايلام 35درصد و سمنان 30.9 درصد اختصاص يافته است و استانهاي البرز 17.2 درصد، خوزستان 17.6 درصد و كرمانشاه 19.5 درصد كمترين نسبت مبالغ چكهاي برگشتي به كـل مبالغ چكهاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند. علت برگشت چك ها


 در شـهريور مـاه 1396 دركـل كشـور حـدود 1.4 ميليـون فقـره چـك بـه مبلغـي بـالغ بـر 123 هزار ميليارد ريال به دلايل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد 97.3 درصد و از نظر مبلغ 96.1درصد از كل چـكهـاي برگشـتي بـه دلايـل كسري يا فقدان موجودي بوده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهـران بـالغ بـر 452 هـزار فقـره چـك بـه مبلغـي بـالغ بـر 67 هزار ميليارد ريال به دلايل كسري يا فقـدان موجـودي برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع در استان تهران از نظر تعداد 96.8 درصد و از نظر مبلغ 96.1 درصد از كـل چـكهـاي برگشـتي بـه دلايل كسري يا فقدان موجودي بوده است.  در ماه مذكور در بين ساير استانهاي كشور، بيشترين نسبت مبالغ چـكهـاي برگشـتي بـه دلايل كسري يا فقدان موجودي به كل مبالغ چكهاي برگشتي در استان به ترتيب به استانهـاي گيلان 98.3 درصد، گلسـتان 98درصـد و زنجـان 97.9 درصـد اختصـاص يافتـه اسـت و اســــتانهــــاي هرمزگــــان 77.7 درصــــد، كهگيلويــــه و بويراحمــــد 93 درصــــد و ايلام 93.1 درصد كمترين نسبت مبالغ چكهاي برگشتي به دلايل كسري يا فقـدان موجـودي به كل مبالغ چكهاي برگشتي در استان را به خود اختصاص داده است.

آمار چک های مبادله ای
در شهریور امسال ، بالغ بر 9.1 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 589 هزار میلیارد ریال مبادله شده که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6.7 و 6.2 درصد کاهش نشان می دهد. در این ماه، در استان تهران بیش از 3.1 میلیون فقره چک به مبلغی حدود 348 هزار میلیارد ریال مبادله شده است.
همچنین در شهریور 52.3 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با 34.3 درصد، 9.5 درصد و 8.5 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
از نظر مبلغ 70 درصد از مبالغ چک های بالا در سه استان تهران (59.0 درصد)، اصفهان (5.6 درصد) و خراسان رضوی (5.4 درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیش از ۷.۷ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۴۶۱ هزار میلیارد ریال در شهریور ۱۳۹۶، در کل کشور وصول شده است.
چک های وصولی در شهریور امسال نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6.5 درصد و 5.9 درصد کاهش نشان می دهد. در این ماه، در کل کشور 84.4 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 78.2 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده اند.
بر پایه این گزارش، در شهریور، در استان تهران حدود 2.7 میلیون فقره چک به مبلغی حدود 278 هزار میلیارد ریال، از نظر تعداد 85.1 درصد و از نظر مبلغ 79.9 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است.
در این ماه در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیلان (88.5 درصد)، یزد (86.7 درصد) و کرمانشاه (86.2 درصد) اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد (77.1 درصد)، کردستان (78.0 درصد) و هرمزگان (79.5 درصد) پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در اسان را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک های وصولی به کل مبالغ چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های البرز (82.8 درصد)، خوزستان (82.4 درصد) و کرمانشاه (80.5 درصد) اختصاص یافته است و استان های هرمزگان (60.1 درصد)، ایلام (65.0 درصد) و سمنان (69.1 درصد) کمترین نسبت مبالغ چک های وصولی به کل مبالغ چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
چک های رمز دار وصولی
در شهریور 1396، در کل کشور حدود 700 هزار فقره چک رمزدار به مبلغی حدود هزار و 111 هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 10.3 درصد کاهش و از نظر مبلغ 4.3 درصد افزایش داشته است.
این گزارش حاکی است در این ماه، در استان تهران بیش از 255 هزار فقره چک رمزدار به مبلغی حدود 804 هزار میلیارد ریال وصول شد. در شهریورماه، 50.5 درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران (36.5 درصد)، خراسان رضوی (7.3 درصد) و اصفهان (6.7 درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
همچنین به لحاظ مبلغ 79.3 درصد از مبالغ چک های اشاره شده در استان های تهران (72.4 درصد)، اصفهان (3.7 درصد) و خراسان رضوی (3.2 درصد) وصول شده است.

چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار
در شهریور امسال ، در کل کشور بالغ بر 8.4 میلیون فقره چک وصول شده است که از این تعداد بیش از 7.7 میلیون فقره چک عادی و حدود 0.7 میلیون فقره چک رمزدار بوده است. براین اساس در کل کشور 91.7 درصد از کل تعداد چک های وصولی، چک عادی و 8.3 درصد چک رمزدار بوده است.
در ماه مورد گزارش، در کل کشور مبلغی حدود هزار و 572 هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود 461 هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود هزار و 111 هزار میلیارد ریال چک رمزدار بود. به عبارتی در کل کشور 29.3 درصد از کل مبلغ چک های وصولی، چک عادی و 70.7 درصد چک رمزدار بوده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: